Predstavljanje IPA projekta MATCROSS

 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine) i Departman za primenjenu hemiju i zaštitu životne sredine Univerziteta u Segedinu uspostavili su prekograničnu saradnju u oblasti istraživanja i razvoja inovativnih tehničkih rešenja koja svoju primenu mogu naći u zaštiti životne sredine.

Ciljevi projekta pod nazivom MATCROSS, usmereni su na razvoj ekonomski efikasnih i ekološki prihvatljivih metoda monitoringa životne sredine i remedijacije zagađenih lokaliteta, kao potencijalnih rešenja za zagađene oblasti u prekograničnom pojasu. Jačanje međuregionalne saradnje na zajedničkim izazovima i problemima životne sredine će unaprediti lokalno znanje,  podržati i olakšati realizaciju brojnih važećih sporazuma čije sprovođenje zahteva sinergiju znanja i izvrsnosti relevantnih partnera u regionu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete predstavljanju projekta „Razvoj novih materijala za primenu u ekološki prihvatljivim i ekonomski isplativim tehnologijama remedijacije zagađenih područja u prekograničnim oblastima” (MATCROSS, HUSRB 1002/214/188) koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) namenjenog prekograničnoj saradnji Srbije i Mađarske.

 

Svečanost povodom početka realizacije ovog projekta je predviđena za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11.00 h na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju, Amfiteatar 1, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

 

Kroz razvoj prekogranične saradnje i istovremeno podsticanje dijaloga i partnerstva između naučnih institucija i svih zainteresovanih strana u oblasti, uključujući vlasti i donosioce odluka, MATCROSS projekat, između ostalog, ima za cilj da ostvari dugotrajan uticaj na regionalnu politiku zaštite životne sredine, čime će značajno doprineti regionalnom ekonomskom i socijalnom razvoju stvarajući ovaj region atraktivnijim za investiranje, posebno u oblasti poljoprivrede i ekološkog turizma.