Jubileji departmana za geografiju i hemiju

50 godina od osnivanja Departmana za geografiju i 20 godina od osnivanja Katedre za turizam i hotelijerstvo 50 godina od osnivanja Departmana za geografiju i 20 godina od osnivanja Katedre za turizam i hotelijerstvo

 

 IZ ISTORIJATA DEPARTMANA

 

                Početkom 1946. godine, na novootvorenoj Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu profesor Branislav Bukurov počinje da drži kurs iz geografije koji je u jesen iste godine prerastao u dvogodišnje školovanje na formiranoj Katedri za geografiju i istoriju. Kada je 1961. godine Viša pedagoška škola ukinuta, ukida se i pomenuta Katedra, a nastava iz geografije se izvodi na Grupi za istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Naredne, 1962. godine, profesor Bukurov osniva Katedru za geografiju na Filozofskom fakultetu i s obzirom na činjenicu da se Katedra za geografiju prvi put pojavljuje kao samostalni subjekt i to na jednoj visokoobrazovnoj i naučnoj instituciji, početak razvoja današnjeg Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo beleži se upravo te godine.

 

                Godine 1969. od Prirodno-matematičkog smera Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, osniva se Prirodno-matematički fakultet u čijem je sastavu od samog početka i Katedra za geografiju, koja 1976. godine, reorganizacijom Prirodno-matematičkog fakulteta prerasta u Institut za geografiju. U skladu sa razvojem i uvednim studijskim i naučno-istraživačkim inovacijama Institut za geografiju krajem 2001. godine menja naziv u Institut za geografiju, turizam i hotelijerstvo, a sredinom 2002. godine u Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

 

                U protekih 50 godina Departman se razvio infrastrukturno i kadrovski i postao jedna od najpoznatijih visokoškolskih i naučnih institucija iz oblasti geografije, turizma, hotelijerstva i gastronomije u regionu. Izrastao je u složenu, tehnički visoko opremljenu instituciju u okviru koje postoji sedam katedri: Katedra za fizičku geografiju, za društvenu geografiju, za regionalnu geografiju, za turizam, za lovni turizam, Katedra za hotelijerstvo i Katedra za geoekologiju. Departman ima blizu 100 zaposlenih, uz skoro 30 gostujućih profesora i predavača, preko 2000 studenata.  

 

                Do sada je odbranjeno oko 3.750 diplomskih radova, oko 150 master radova, 41 specijalistički rad, 107 magistarskih teza i 104 doktorske disertacije.

                Nastavnici aktivno učestvuju na domaćim (republičkim i pokrajinskim) i međunarodnim naučnim projektima, kroz organizaciju naučnih skupova i učešće na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

               

                Značajna pažnja se posvećuje i studentima istraživačima koji deluju u okviru Društva mladih istraživača „Branislav Bukurov“ i odeljenja Evropske geografske studentske asocijacije „EGEA“ u Novom Sadu.

               

                 Departman je izdavač tri naučna i jednog naučno-popularnog časopisa. Tradiciju od 40 godina, ima „Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo” koji izlazi na srpskom jeziku. Poslednjih 16 godina izdaje se međunarodni naučni časopis „Geographica Pannonica”, a od 2008. godine mađunarodni naučni časopis „Turizam”. Oba časopisa izlaze na engleskom jeziku. Takođe, od 2001. godine, na srpskom jeziku izlazi i naučno-popularni časopis „Gea” koji je stekao veliku popularnost naročito kod učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

 

                Od samih početaka, Departman teži kvalitetu u obrazovanju, angažmanu u nauci i finkcionalnosti u društvu.

 

**********************************************************************************************

 

               Nastava hemije na višem nivou obrazovanja u Novom Sadu i Vojvodini počinje 1946. godine, na Višoj pedagoškoj školi gde počinje obrazovanje nastavnika biologije i hemije. Od 1954. godine, kada je osnovan Poljoprivredni fakultet, hemija takođe pronalazi svoje mesto, a od 1959. počinje njeno izvodjenje na Tehnološkom i godinu dana kasnije na Medicinskom fakultetu.

 

                Samostalna studijska grupa za hemiju počela je sa radom 1961. godine. Tada je na Filozofskom fakultetu osnovana Katedra za hemiju sa zadatkom da zadovolji potrebe za nastavnim kadrom u osnovnim i srednjim školama, čija se mreža tih godina naglo proširivala. Prvi šef katedre bio je dr Božidar Belia, u to vreme profesor na Poljoprivrednom fakultetu.

                Razvoj hemije na Univerzitetu u Novom Sadu u čvrstoj vezi je sa Zavodom za hemiju, koji je osnovan odlukom Saveta Univerziteta 18.09.1962. godine, sa ciljem da objedini hemijske discipline sa svih fakulteta radi racionalnijeg korišćenja kadrova, opreme i radnog prostora.

U toku 1969. godine se od studijskih grupa Prirodno-matematičkog odseka Filozofskog fakulteta (grupe za biologiju, fiziku, geografiju, hemiju i matematiku) osniva Prirodno-matematički fakultet i hemijske discipline nastavljaju svoj rad u okviru Nastavno-naučne grupe za hemiju, čijom integracijom sa Zavodom 1976. godine nastaje Institut za hemiju, koji 1993. postaje jedna od organizacionih jedinica u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta. Od 2003. godine Institut postaje Departman za hemiju kao jedan od pet departmana u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta. Od školske 2010/11. Departman za hemiju svoje ime proširuje u Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

 

                Danas Departman ima blizu 130 zaposlenih, na sedam katedri: Katedra za analitičku hemiju, za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda, za fizičku hemiju, za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, za metodiku nastave hemije, za opštu i neorgansku hemiju i Katedra za organsku hemiju, gde se izvode fundamentalna i primenjena istraživanja.

 

                Naučna delatnost ostvaruje se kroz mnoge domaće i međunarodne projekte. Poslednjih godina povećao se broj prijava inostranih projekata, od kojih je dosta projekata odobreno i finansirano, a mnogi su još u toku. Tu se najviše ističu projekti FP6 i FP7 finansirani od strane Evropske unije, IPA projekti prekogranične sardanje, TEMPUS projekti i mnoge bilateralne saradnje. Ovi projekti doneli su Departmanu veliki broj savremenih aparata i opreme, mogućnost razmene i usavršavanja kadrova, konkurentnost, poboljšanja i naučnog i nastavnog procesa. Prednost ovih projekata je zapošljavanje velikog broja mladih istraživača koji kroz rad na njima izrađuju svoje doktorske disertacije, a time daju i jednu novu snagu i energiju za dalji razvoj istraživanja.

                Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine je ustanova koja je svojim rezultatima prepoznatljiva kako u zemlji tako i u međunarodnim krugovima. SKao takva, ima veoma dobru saradnju sa renomiranim institucijama sa kojima ostvaruje dugogodišnje partnerstvo na obostrano zadovoljstvo.