MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

AGENDA

 

Vreme

Predavanje

10:00-10:15

Otvaranje skupa

10:15-10:45

dr Srđan Rončević: Remedijacija zagađenog sedimenta

10:45-11:15

dr Jasmina Agbaba: Koncept procene rizika u tretmanu zagađenog sedimenta

11:15-11:30

ms Dragana Tomašević: Primena nano materijala u S/S tretmanu zagađenog sedimenta

11:30-11:45

ms Marijana Kragulj: Sorpcija specifičnih organskih materija na ugljeničnim nano materijalima

11:45-12:00

mr Emilijan Mohora: Primena elektrokoagulacije u tretmanu voda

12:00-12:30

Pauza za kafu

12:30-12:40

dr Jelena Tričković: Uticaj ugljeničnih nano materijala na transport polutanata kroz porozni medijum

12:40-12:50

dr Miljana Prica: Ispitivanje potencijala stabilizacije i solidifikacije zagađenog sedimenta

12:50-13:00

dr Snežana Maletić: Biodegradabilnost naftnih ugljovodonika u zemljištu – uticaj na bioremedijaciju

13:00-13:10

dr Dejan Krčmar: Veliki Bački kanal – analiza slučaja

13:10-13:20

dr Aleksandra Tubić: Praćenje promene reaktivnosti POM

13:20-13:30

dr Jelena Molnar: Karakterizacija POM podzemne vode – uticaj oksidacionog tretmana

13:30

Zatvaranje skupa

 

 

Predsednik UO Fondacije

„dr Milena Dalmacija“

 

dr Srđan Rončević, s.r.

Šef Katedre za hemijsku tehnologiju

i zaštitu životne sredine

 

dr Jasmina Agbaba, s.r.