20. skup KVALITET VODA

Dvadeseti (jubilarni), po redu Water Workshop, pod nazivom "KVALITET VODA" održati od 21-23. septembra 2016. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

 

Za ovu godinu odabrane su dve teme:

 

• Zaštita izvorišta vode za piće i upravljanje kvalitetom vode;

• Monitoring otpadnih voda.

 

Biće organizovana dva okrugla stola ili panel diskusije čiji će moderatori biti inostrani i naši stručnjaci: 1.

 

Bezbedno snabdevanje vodom za piće;

 

Novi pristup u kontroli kvaliteta otpadnih voda.

 

Popodnevni rad će biti organizovan u dve sekcije:

 

SEKCIJA A: CPD kurs (eng. Course Professional Development - kurs profesionalnog usavršavanja) “Monitoring otpadnih voda prema novoj legislativi“ (Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima i Uredba o graničnim vrednostima emisije (GVE) zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje)

 

SEKCIJA B: Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda (Izlaganje radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija)

 

TEME SKUPA

 

Zaštita izvorišta vode za piće i upravljanje kvalitetom voda

 

Primena sistema baziranih na prirodnim procesima za pripremu vode za piće, kao što je sistem na bazi obalske filtracije, predstavlja svetski trend u industriji voda. Učesnici će imati priliku da se kroz predavanja upoznaju sa osnovama primene ovakvog sistema za vodosnabdevanje, kao i karakteristikama različitih tipovima bunara koji se primenjuju u obalskoj filtraciji. Za sisteme na bazi obalske filtracije svojstveni su relativno nizak utrošak energije (što ih čini finansijski pristupačnim), i mali ekološki uticaj naspram konvencionalnog tretmana. Osim toga, promenljive potrebe za vodom, ispuštanja otpadnih tokova, industrijski akcidenti i akcidenti vodenog saobraćaja, prirodne i industrijske katastrofe, klimatske i hidrogeološke promene i drugo, predstavljaju velike izazove u vodosnabdevanju, a na koje sistem zasnovan na obalskoj filtraciji može efikasno da odgovori. Obalska filtracija je složen proces u kojem se hidrodinamičkim, mehaničkim, fizičko-hemijskim i hemijskim procesima, uz mikrobiološke transformacije, smanjuje sadržaj neželjenih organskih i neorganskih materija u vodi i doprinosi poboljšanju kvaliteta crpljene vode. Primenom ovog sistema iz vode je moguće efikasno ukloniti: patogene mikroorganizme, suspendovane materije, algalne toksine, rastvorne organske materije, nitrate, amonijak, prekursore nusprodukata dezinfekcije i dr. Naravno, sistem na bazi obalske filtracije je pod uticajem mnogih faktora (vodostaj reke, veličina zone infiltracije, karakteristike rečnog korita, hidrogeološka svojstva vodonosnog sloja i dr). Voda dobrog kvaliteta može se dobiti pod uslovom da hidrogeološki uslovi, kvalitet rečne vode i morfologija terena budu povoljni, kao i da bunari budu dobro pozicionirani i njihov rad optimalan.