Nagrada za životno delo profesoru Vukadinu Leovcu

Redovni profesori Novosadskog univerziteta, dr Vukadin Leovac  sa PMF-a, dr Slobodanka Stojanović sa Poljoprivrednog, dr Miodrag Zlokolica FTN, dr Nikola Strajnić Filozofski i dr Mladen Prvulović sa Medicinskog fakulteta, dobitnici su ovogodišnje nagrade za životno delo koja se pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, dodeljuje od strane Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine.

Ovom nagradom, proširen je spisak od 9 značajnijih nagrada i priznanja koju je profesor Leovac dobio tokom 42 godine rada na Univerzitetu, kao što su Oktobarska nagrada grada Novog Sada, Medalja SHD za trajan i izvanredan doprinos nauci, Povelja PMF u Novom Sadu, Zaslužni član SHD, Prve nagrade Republičkog ministarstva i Pokrajinskog sekretarija za nauku i dr., je proširen sa pomenutom nagradom.

Profesor Vukadin Leovac je rođen 1943. g. u Glisnici kod Pljevalja (Crna Gora). Gimnaziju je završio u Pljevljima 1962. a Filozofski fakultet u Novom Sadu 1966. g. kao student druge generacije Hemije. Od 1966-1968. radi u EI Niš čiji je bio stipendista, a decembra 1969. zapošljava  se kao asistent na Institutu za hemiju u Novom Sadu gde je radio sve do septembra 2011. kada sa 44 godine radnog staža odlazi u penziju. Od 2006. dopisni je član VANU. Držao je nastavu iz Opšte hemije, Neorganske hemije I i II, Koordinacione hemije, Neorganske sinteze i metode karakterizacije. Bio je mentor 11 doktorskih disertacija i 4 magistarske teze. Rukovodio je izradom 11 naučno-istraživačkih projekata. Iz oblasti hemije koordinacionih jedinjenja u koautorstvu je objavio preko 190 naučnih radova od čega preko 170 u međunarodnim časopisima. Sa 1175 citata, od čega su 711 citati drugih autora (podatak iz 2008. g.) najcitiraniji je naučni radnik Univerziteta u Novom Sadu.