Predavanjima o primenama matematike i matematičkog modeliranja u različitim oblastima.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDAVANJA


. Svrha i suština bazelskih standarda
. Kratak istorijat bazelskih standarda i njihove primene
. Osnovni pojmovi
. Osnovne karakteristike Bazela I
. Dalji razvoj standarda dovodi do Bazela II - osnovne karakteristike
. Tri stuba Bazela II
o Stub 1
o Stub 2
o Stub 3
. Proces interne procene adekvatnosti kapitala
. Izračunavanje internih kapitalnih zahteva za pojedinčne rizike 
o Standardizovani pristup
o Pristup internih modela
. Kreditni rizik
. Operativni rizik
. Tržišni rizik

 

Na predavanju će ukratko biti predstavljen istorijski razvoj bazelskih standarda, suština i svrha standarda sa objašnjenjem osnovnih pojmova. Biće prezentovane osnovne karakteristike i struktura Bazel II standarda, sa posebnim osvrtom na proces interne procene adekvatnosti kapitala. Fokus predavanja biće na prikazu osnovnih postupaka za izračunavanje internih kapitalnih zahteva za kreditni, operativni i tržišni rizik.