Novi IPA projekti na PMF-u

 

Jedan od dobijenih projekata na Departmanu za hemiju i biohemiju izučava karcinome dojke i prostate koji spadaju u najučestalije vrste tumora i glavnih uzročnika smrtnosti. Ovi tumori su većinom osetljivi na tretmane steroidnim hormonima i mogu se uspešno lečiti antiandrogenima i antiestrogenima. Ovaj projekat ima za cilj da uspostavi prekograničnu mrežu istraživanja između Univerziteta u Novom Sadu i Segedinu sa ciljem prekliničkog istraživanja novih jedinjenja antikancerogenih lekova.

Sledeći projekat počinje od osnovnih nauka kao što je hemija i nastavlja sa primenjenim naukama iz oblasti biomedicine. Hemija i farmakoligoja žučnih kiselina se intenzivno proučava na Univerzitetu u Novom Sadu još od sedamdesetih godina prošlog veka. Pored širokog i značajnog znanja i iskustva koje naučnici sa Univerziteta u Novom Sad imaju u vezi sa ponašanjem žučnih kiselina, Univerzitet u Segedinu poseduje modernu opremu za istraživanja hemijskih interakcija.

Treći projekat departmana za hemiju se bavi problemom stanovništva u regionima Bačke i Banata, koje za vodosnabdevanje isključivo koristi podzemnu vodu. Ove podzemne vode na pojedinim lokalitetima sadrže aresen, amonijak, prirodne organske materije, borate, natrijum, gvožđe i mangan iznad dozvoljenih koncentracija. 

Oko 40% stanovništva u području Bačke i Banata se snabdeva se vodom koja sadrži više od 10 mg/l arsena. U većini slučajva koncentracija arsena u vodi za piće se kreće od 50-100 mg/l, ali ima i gradova kao što je Zrenjanin, Temerin gde se koncentracija arsena u vodi za piće kreće od 150-250 mg/l.

Poslednji projekat je usmeren ka istraživanju remedijacije sedimenta i zemljišta korišćenjem novih materijala. Uloga partnera iz Mađarske jeste sinteza i karakterizacija novih materijala koji bi na Prirodno-matematičkom fakultetu bili ispitani u tehnikama solidifikacije i stabilizacije neorganskih i organskih polutanata.

Saradnja između srpskih i mađarskih projektnih partnera će uključiti i razmenu znanja kroz međusobne posete i zajedničke radionice. Novi tehnološki, naučni i organizacioni razvitak kao i specifična znanja i iskustvo i postignuta prekogranična stručnost istraživačkog tima će se iskoristiti za uvođenje drugih akademskih i industrijskih istraživačkih programa izmežu dve države kao i u regionu. Naučni rezultati će se predstaviti u istraživačkim člancima, široko publikovati na naučnim konferencijama i uvesti u univerzitetsku nastavu. Realizacija projekta omogućava pozitivne naučne, ekonomske i društvene efekte, a na dugoročnom planu ostvaruje pozitivan uticaj na kvalitet života ljudi u Mađarskoj i Srbiji.