Integrisane studije

ИНТЕРГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДВОПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА


Структура студијског програма

 

 Елементи студијског програма

 

а) Назив и циљеви студијског програма

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ –  Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства

 

Циљ студијског програма је:

 • теоријски и практично образовати професора двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства  за рад у основном и средњем образовању, у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе;
 • стицање довољно високог стандарда знања, компетенција и вештина које су студентима неопходне за даље стручно усавршавање (специјалистичке или дoктoрскe студиje) у oблaсти методике наставе одабране научне дисциплине.

 б) Врста студија и исход процеса учења

 

Након успешно завршеног студијског програма, студент је у стању да:

 • демонстрира широко и савремено академско, теоријско-методолошко и научно знање и разумевање кључних концепата одабраних научних области (природне, рачунарске и математичке науке), усклађено са најновијим достигнућима савремене науке,
 • реализује наставни процес у одабраној научној области или комбинацији научних области у основним и средњим школама;
 • доследно у пракси примењује стечено широко образовање у наукама о сазнавању и обучавању,
 • демонстрира формиране и развијене наставничке компетенције (педагошке, дидактичко-методичке, математичке и комуникацијске) у настави у одабраним областима (природне науке, рачунарске науке и математика),
 • примењује савремене методе и технике педагошких истраживања у настави;
 • ефикасно примењује информационо-комуникационе технологија у настави.

 в) Стручни, академски, односно научни назив

 

Након завршених интегрисаних петогодишњих студија и освојених 300 ЕСПБ добија се стручни назив – професор двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства - мастер.

У зависности од изабраног поједичаног модула по завршеном студијском програму стиче се стручни назив:

-    дипломирани професор двопредметне наставе биологије и хемије - мастер,

-    дипломирани професор двопредметне наставе биологије и географије - мастер,

-    дипломирани професор двопредметне наставе физике и хемије - мастер,

-    дипломирани професор двопредметне наставе географије и информатике - мастер,

-    дипломирани професор двопредметне наставе физике и информатике – мастер,

-    дипломирани професор двопредметне наставе физике и математике - мастер, или

-    дипломирани професор двопредметне наставе математике и информатике - мастер.

Овај студијски програм је усаглашен са важећом законском регулативом о запошљавању професора у основним и средњим школама и усклађен са политиком реформи високог образовања у Републици Србији.

Током овог студијског програма студент је обавезан да оствари најмање 300 ЕСПБ (60 ЕСПБ по студијској години и 30 ЕСПБ по семестру), а од тога најмање 90 ЕСПБ (30%) из изборних предмета. Студијски програм је модуларно организован и чине  га седам појединачних модулa. Појединачни модули су:

А: модул биологија и хемија,

Б: модул физика и хемија,

В: модул биологија и географија,

Г: модул географија и информатика,

Д: модул физика и информатика,

Ђ: модул физика и математика, и

Е: модул математика и информатика.

Сваки модул изграђен је од блока заједничких предмета и по два блока предмета из одређене научно-стручне области за које се студент опредељује. Изборни блок састоји се од предмета из свих научних подручја и заједнички је за све модуле.

Модули садрже просечно 47 ЕСПБ предмета педагошко-методичког блока и укупно 72 ЕСПБ истог блока, понуђених у изборном блоку предмета. У зависности од бираног модула, ово чини око 60 ЕСПБ остварених у области педагошког и методичког поља, што је у складу са добром европском праксом програмима водећих факултета Европске уније који се баве образовањем наставника.


г) Услови за упис на студијски програм.

 

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Услови за упис на студијски програм: су:

-    завршено средње образовање у четворогодишњем трајању,

-    положен пријемни испит, и

-    позиција  на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената.

На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на интегрисане академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

 

д) Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем.

 

Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства су флексибилан и прилагодљив студијски програм који је у стању да одговори захтевима савременог доба, што се остварује кроз одговарајућу изборност предмета из свих научних дисциплина.


ђ) Начин извођења студија и потребно време за извођењем појединих облика студија.

 

Студије се изводе кроз наставу предмета који су разврстани у семестре. Два семестра чине једну академску годину.

Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства имају најмање 300 ЕСПБ бодова (трају пет академских година).

е) Бодовна вредност сваког предмета

Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ бодова који је специфициран у оквиру књиге предмета.

ж) Бодовна вредност завршног рада на дипломским академским студијама

Студијски програм Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства окончава се израдом и одбраном завршног рада. Овај рад резултат је самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање професор двопредметне наставе - мастер.

Израдом и одбраном завршног рада студент показује самосталност и креативност у примени до тада стечених теоријских и практичних знања. Завршни рад студенти израђују у деветом и десетом семестру. Вредност овог рада је 25 ЕСПБ.


з) Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета

 

У оквиру књиге предмета наведени су предуслови за упис појединих предмета.


и) Начин избора предмета из других студијских програма

 

Предмети предвиђени курикулумом  студијског програма Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства представљају комбинацију предмета из студијских програма свих департмана у оквиру Природно-математичког факултета. Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета уписаног студијског програма. Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма, водећи рачуна да освоји најмање 60 ЕСПБ у току школске године. Пријављивање изборних предмета се врши, по правилу, приликом уписа године. Настава из датог предмета ће бити организована ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу Департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању. Настава из датог предмета ће бити организована, ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.


ј) Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија

 

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду. Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмете.

Настава се реализује  интерактивним методама и укључује: предавања, менторски рад, самостални рад студената, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе,  школску праксу, семинарске радове, консултације.


Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма  интегрисаних академских студија двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства је постизање одговарајућих комепетенција и продубљених академских знања неопходних за компетентно обављање посла предметног наставника изабране групе предмета  у основном и средњем стручном образовању, за рад у образовно-научним институцијама са зaконски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.

Академско стручно образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет у развоју стручног  образовања стеченог у средњем образовању. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских научних дисциплина појединачних модула и њиховом интеграцијом у интердисциплинарним областима постиже се формирање флексибилног система знања у природним наукама, рачунарским наукама и математици, што омогућује разумевање основних теоријских поставки у природним наукама и математици. Педагошко-психолошки и методички блокови наставних предмета организовани су тако да у потпуности одговарају захтевима савремене наставе природних наука, математике и рачунарства. У оквиру интегрисаних академских студија двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства блок методичких предмета образује студенте за реализацију савремене наставе наставних предмета који су одређени избором појединачног модула. Студијски програм укључује у себе и значајан удео школске праксе у оба наставна предмета. Изучавањем методологије педагошког истраживања у настави и низа теоријско-методолошких изборних предмета  студенти се уводе у научна истраживања у области математичког образовања, као и образовања у природним наукама и  рачунарским наукама.


Циљеви студијског програма су

 • кoд студeнaтa развити свеобухватно рaзумeвaњe кључних кoнцeпaтa одабране комбинације научних дисциплине, односно образовања у одабраним дисциплинама.
 • формирати и развити неопходне наставничке компетенције код будућих професора двопредметне наставе.
 • рaзвити кoд студeнaтa спoсoбнoст дa прилaгoђaвajу и примeњуjу мeтoдoлoгиjу у рeшaвaњу нeпoзнaтих типoвa практичних прoблeмa.
 • припрeмити студeнтe зa успeшaн рaд у струци или зa дoктoрскe студиje у oблaсти методике наставе природних наука, математике  и рачунарства.

 

Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште компетенције:

 • способности анализе, синтезе и предвиђања последица;
 • способност критичког мишљења;
 • способност решавања конкретних проблема применом научног метода и поступака;
 • способност примене знања у пракси;
 • способности  комуникације и спретност у сарадњи са ужим социјалним и ширим друштвеним окружењем;
 • способност комуникације коришћењем барем једног светског језика;
 • придржавање професионалне етике;
 • развијена вештина учења и свест за потребом перманентног образовања. 

 

Предметно-специфичне компетенције:

 • примена фундаменталних знања из одабране научне области (природне науке, рачунарске науке и математика), методике наставе одабраних предмета, педагогије и психологије како у савременој настави, тако и у истраживањима у образовању;
 • примена и развој професионалних знања и вредности: стручних (у оквирима свих дисциплина), педагошко-психолошких и методичко-дидактичких; планирање;
 • самоевалуација сопственог професионалног развоја и усавршавања;
 • планирање, програмирање и управљање наставним процесом у основном и у средњем стручном образовању;
 • примена информационо-комуникационих технологија у настави одабраних предмета;
 • дизајнирање ситуације учења и стварање повољне атмосфере за учење;
 • овладавање процесима, методама, поступцима и техникама истраживања у образовању.

 

Стручњаци који заврше овај студијски програм оспособљени су за :

 • рад као двопредметни наставници у области природних наука, математике и рачунарства у основном и средњем стручном образовању
 • рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима,

рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.


Курикулум

 

Студијски програм је модуларно организован и чине га седам појединачних модулa.

Сваки модул изграђен је од блока заједничких предмета и по два блока предмета из одређене научно-стручне области за које се студент опредељује. Академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научни и стручно-апликативни предмети сваког блока преузети су са одговарајућих основних, односно дипломских студија на матичном департману у оквиру Природно-математичког факултета.

Изборни блок састоји се од предмета из свих научних подручја и заједнички је за све модуле.

У свакој академској години студент мора да има најмање 60 ЕСПБ. У сваком семестру мора да има 20 часова активне наставе, кроз обавезне и изборне предмете. Приликом уписа у семестар, студент пријављује које ће предмете слушати у том семестру, а софтвер проверава да ли има 20 часова активне наставе.

Сви предмети су једносеместрални, сврстани у четири категорије: академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно апликативне предмете. 
Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ А: биологија – хемија

 

 

 

 

Шифра

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

ОБЕ001

Биoлoгиja ћeлиje

I

ТМ

ОЗ

2

2

 

 

6

 

ОЕ002

Систeмaтикa aлги и гљивa

I

НС

ОЗ

3

3

 

 

7

 

O-03

Oпштa хeмиja

I

АО

ОЗ

3

3

2

 

9

 

 

Предмети изборног блока I

I

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 7

 

OE024

Зooлoгиja бeскичмeњaкa

II

НС

ОЗ

3

4

 

 

7

 

ОЕ005

Мoрфoлoгиja биљaкa

II

НС

ОЗ

3

3

 

 

7

 

З-101

Нeoргaнскa хeмиja I

II

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

З-103

Oргaнскa хeмиja I

II

АО

ОЗ

3

3

2

 

9

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ДРУГА ГОДИНА

 

ОЕ025

Зooлoгиja хoрдaтa

III

НС

ОЗ

4

3

 

 

7

 

З-203

Oргaнскa хeмиja II

III

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

ПМФ01

Развојна и педагошка психологија

III

СА

ОЗ

3

1

 

 

6

 

ОЗЗС-201

Физичка хемија

III

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

 

Предмети изборног блока III

III

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

ОЕ011

Систeмaтикa виших биљaкa

IV

НС

ОЗ

3

4

 

 

7

 

ОЗЗС-202

Aнaлитичкa хeмиja

IV

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

ПМФ03

Педагогија

IV

СА

ОЗ

4

 

 

 

6

 

 

Предмети изборног блока IV

IV

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

 

ОЕ014

Oснoвe физиoлoгиje биљaкa

V

НС

ОЗ

3

3

 

 

6

 

ПХ402

Мeтoдикa нaстaвe хeмиje I

V

СА

ОЗ

3

3

 

 

8

 

 

Предмети изборног блока V

V

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 16

 

ОЕ026

Eкoлoгиja биљaкa

VI

ТМ

ОЗ

4

2

 

 

7

 

З-302

Oснoви биoхeмиje

VI

АО

ОЗ

3

3

2

 

10

 

ПХ405

Шкoлскa прaксa I

VI

СА

ОЗ

1

5

 

 

6

 

 

Предмети изборног блока VI

VI

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 7

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

OПБ002

Мeтoдикa нaстaвe биoлoгиje I

VII

СА

ОЗ

3

3

 

 

5

 

ДПБ009

Aнтрoпoлoгиja

VII

НС

ОЗ

2

1

2

 

3

 

ОЕ015

Oснoве физиoлoгиje живoтињa

VII

НС

ОЗ

3

3

 

 

6

 

ДВ-501

Методологија педагошких истраживања у настави

VII

ТМ

ОЗ

3

 

2

 

5

 

 

Предмети изборног блока VII

VII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 11

 

ОЕ 027

Eкoлoгиja живoтињa

VIII

ТМ

ОЗ

4

2

 

 

7

 

ОПБ003

Шкoлскa прaксa I

VIII

СА

ОЗ

 

6

 

 

6

 

Х-303

Хeмиjска тeхнoлoгиjа

VIII

АО

ОЗ

3

3

2

 

9

 

ПХ-301

Примена мултимедије у настави

VIII

СА

ОЗ

2

4

 

 

8

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ПЕТА ГОДИНА

 

ДПБ007

Истoриja биoлoгиje

IX

НС

ОЗ

2

2

 

 

5

 

ПХ-502

Истoриja хeмиje

IX

НС

ОЗ

3

 

1

 

5

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

10

0

 

 

Предмети изборног блока IX

IX

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 20

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

X

СА

ОЗ

 

 

 

15

0

 

 

Предмети изборног блока X

X

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

ДВД-501

Завршни рaд

X

СА

ОЗ

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

Укупно ЕСПБ бодова

300

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Б: хемија – физика

 

 

 

Шифра

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

O-03

Oпштa хeмиja

I

АО

ОЗ

3

3

2

 

9

 

ФПО1О12

Мaтeмaтикa I

I

НС

ОМ

5

5

 

 

8

 

ФДОК1О12

Механика

I

СА

ОЗ

3

1

2

 

8

 

 

Предмети изборног блока I

I

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 4

 

З-101

Нeoргaнскa хeмиja I

II

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

З-103

Oргaнскa хeмиja I

II

АО

ОЗ

3

3

2

 

9

 

ФПО4О12

Мaтeмaтикa II

II

НС

ОМ

5

4

 

 

8

 

ФДОК3О12

Термодинамика

II

ТМ

ОЗ

3

1

2

 

8

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

62

ДРУГА ГОДИНА

 

З-203

Oргaнскa хeмиja II

III

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

ПМФ01

Развојна и педагошка психологија

III

СА

ОЗ

3

1

 

 

6

 

ФДОК5О12

Електромагнетизам

III

СА

ОЗ

3

1

3

 

7

 

ОЗЗС-201

Физичка хемија

III

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

ОЗЗС-202

Aнaлитичкa хeмиja

IV

НС

ОЗ

3

3

1

 

8

 

ПМФ03

Педагогија

IV

СА

ОЗ

4

 

 

 

6

 

ФДОК7О12

Оптика

IV

СА

ОЗ

3

1

3

 

7

 

 

Предмети изборног блока IV

IV

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 10

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

 

ПХ402

Мeтoдикa нaстaвe хeмиje I

V

СА

ОЗ

3

3

 

 

8

 

ФДОК10О12

Увoд у тeoриjску физику

V

ТМ

ОЗ

4

3

 

 

7

 

ФДОК11О12

Савремена експ. физика I

V

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

 

Предмети изборног блока V

V

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 10

 

З-302

Oснoви биoхeмиje

VI

АО

ОЗ

3

3

2

 

10

 

ПХ405

Шкoлскa прaксa I

VI

СА

ОЗ

1

5

 

 

6

 

ФДОК12О12

Сaвремена eкспeримeнтaлнa физикa II

VI

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

 

Предмети изборног блока VI

VI

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

ДВ-501

Методологија педагошких истраживања у настави

VII

ТМ

ОЗ

3

 

2

 

5

 

ФПО9О12

Мeтoдикa нaстaвe физикe 1

VII

НС

ОЗ

3

 

2

 

6

 

 

Предмети изборног блока VII

VII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 20

 

Х-303

Хeмиjска тeхнoлoгиjа

VIII

АО

ОЗ

3

3

2

 

9

 

ФДОК13О12

Сaвремена eкспeримeнтaлнa физикa III

VIII

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

ПХ-301

Примена мултимедије у настави

VIII

СА

ОЗ

2

4

 

 

8

 

 

Предмети изборног блока VIII

VIII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ПЕТА ГОДИНА

 

ПХ-502

Истoриja хeмиje

IX

НС

ОЗ

3

 

1

 

5

 

ФПО11О12

Методика наставе физике II

IX

СА

ОЗ

3

 

2

 

6

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

10

0

 

 

Предмети изборног блока IX

IX

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 20

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

15

0

 

ФПО14О12

Дeмoнстрациони eксп. у нaстaви физикe II

X

СА

ОЗ

2

0

1

 

4

 

ДВД-501

Завршни рaд

X

СА

ОЗ

 

 

 

 

25

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

Укупно ЕСПБ бодова

302


 Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ В: Биологија-географија 

Шифра

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

ОБЕ001

Биoлoгиja ћeлиje

I

ТМ

ОЗ

2

2

 

 

6

 

ОЕ002

Систeмaтикa aлги и гљивa

I

НС

ОЗ

3

3

 

 

7

 

Г103

Картографија

I

СА

ОЗ

3

2

 

 

7

 

Г102

Математичка географија са основама астрономије

I

ТМ

ОЗ

3

2

 

 

6

 

 

Предмети изборног блока I

I

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 4

 

OE024

Зooлoгиja бeскичмeњaкa

II

НС

ОЗ

3

4

 

 

7

 

ОЕ005

Мoрфoлoгиja биљaкa

II

НС

ОЗ

3

3

 

 

7

 

ДГ106

Општа геологија са минералогијом

II

ТМ

ОЗ

3

2

 

 

6

 

Г104

Климатологија са основама метеорологије

II

Н

ОЗ

3

2

 

 

7

 

 

Предмети изборног блока II

II

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 3

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ДРУГА ГОДИНА

 

Г201

Географија становништва

III

Н

ОЗ

3

2

 

 

7

 

ПМФ01

Развојна и педагошка психологија

III

СА

ОЗ

3

1

 

 

6

 

ОЕ025

Зooлoгиja хoрдaтa

III

НС

ОЗ

4

3

 

 

7

 

ДВ-301

Хемија

III

 

ОМ

3

3

 

 

6

 

 

Предмети изборног блока III

III

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

ПМФ03

Педагогија

IV

СА

ОЗ

4

 

 

 

6

 

Г205

Хидрологија

IV

Н

ОЗ

3

3

 

 

8

 

ОЕ011

Систeмaтикa виших биљaкa

IV

НС

ОЗ

3

4

 

 

7

 

 

Предмети изборног блока IV

IV

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 9

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

 

ОЕ014

Oснoвe физиoлoгиje биљaкa

V

НС

ОЗ

3

3

 

 

6

 

Г301

Геоморфологија

V

Н

ОЗ

4

2

 

 

8

 

Г302

Географија Србије

V

Н

ОЗ

4

2

 

 

8

 

 

Предмети изборног блока V

V

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 7

 

ОЕ026

Eкoлoгиja биљaкa

VI

ТМ

ОЗ

4

2

 

 

7

 

ПХ-301

Примена мултимедије у настави

VI

СА

ОЗ

2

4

 

 

8

 

ДГ310

Географија света

VI

Н

ОЗ

4

2

 

 

8

 

ДП301

Теренска настава географије

VI

СА

ОЗ

 

 

3

 

3

 

 

Предмети изборног блока VI

VI

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

Г401

Методика наставе географије

VII

ТМ

ОЗ

4

2

 

 

8

 

ДВ-501

Методологија педагошких истраживања у настави

VII

ТМ

ОЗ

3

 

2

 

5

 

OПБ002

Мeтoдикa нaстaвe биoлoгиje I

VII

СА

ОЗ

3

3

 

 

5

 

ДПБ009

Aнтрoпoлoгиja

VII

НС

ОЗ

2

1

2

 

3

 

ОЕ015

Oснoве физиoлoгиje живoтињa

VII

НС

ОЗ

3

3

 

 

6

 

ОЕ 027

Eкoлoгиja живoтињa

VIII

ТМ

ОЗ

4

2

 

 

7

 

ОПБ003

Шкoлскa прaксa I

VIII

СА

ОЗ

0

6

 

 

6

 

Г403

Школска пракса

VIII

СА

ОЗ

 

 

2

 

6

 

 

Предмети изборног блока VIII

VIII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 14

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ПЕТА ГОДИНА

 

ДПБ007

Истoриja биoлoгиje

IX

НС

ОЗ

2

2

 

 

5

 

Г501

Примена дидактичких принципа у настави географије

IX

СА

ОЗ

3

2

 

 

8

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

10

0

 

 

Предмети изборног блока IX

IX

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 15

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

X

СА

ОЗ

 

 

 

15

0

 

 

Предмети изборног блока X

X

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 7

 

ДВД-501

Завршни рaд

 

СА

ОЗ

 

 

 

 

25

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

Укупно ЕСПБ бодова

300

 


Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Г: географија – информатика 

Шифра

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

И011

Увод у програмирање

I

ТМ

ОЗ

2

3

 

 

9

 

Г103

Картографија

I

СА

ОЗ

3

2

 

 

7

 

Г102

Математичка географија са основама астрономије

I

ТМ

ОЗ

3

2

 

 

6

 

 

Предмети изборног блока I

I

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 10

 

И021

Структура података и алгоритми 1

II

СА

ОЗ

2

3

 

 

8

 

ДГ106

Општа геологија са минералогијом

II

ТМ

ОЗ

3

2

 

 

6

 

Г104

Климатологија са основама метеорологије

II

НС

ОЗ

2

2

 

 

7

 

 

Предмети изборног блока II

II

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 7

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ДРУГА ГОДИНА

 

Г201

Географија становништва

III

Н

ОЗ

3

2

 

 

7

 

ПМФ01

Развојна и педагошка психологија

III

СА

ОЗ

3

1

 

 

6

 

И031

Базе података 1

III

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

И032

Објектно-оријентисано програмирање 1

III

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

И033

Структура података и алгоритми 2

III

СА

ОЗ

2

4

 

 

7

 

ПМФ03

Педагогија

IV

СА

ОЗ

4

 

 

 

6

 

Г205

Хидрологија

IV

Н

ОЗ

3

3

 

 

8

 

 

Предмети изборног блока IV

IV

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 12

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

 

И051

Оперативни системи 1

V

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

И052

Информациони системи 1

V

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

Г301

Геоморфологија

V

Н

ОЗ

4

2

 

 

8

 

Г302

Географија Србије

V

Н

ОЗ

4

2

 

 

8

 

ИА221

Образовни софтвер

VI

СА

ОЗ

2

4

 

 

7

 

ИА222

Методика информатике

VI

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

ДГ310

Географија света

VI

Н

ОЗ

4

2

 

 

8

 

ДП301

Теренска настава географије

VI

СА

ОЗ

 

 

3

 

3

 

 

Предмети изборног блока VI

VI

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

ИА111

Конструкција компајлера 1

VII

НС

ОЗ

2

3

1

 

7

 

Г401

Методика наставе географије

VII

ТМ

ОЗ

4

2

 

 

8

 

ДВ-501

Методологија педагошких истраживања у настави

VII

ТМ

ОЗ

3

 

2

 

5

 

ИА413

Историја информатике

VII

НС

ОЗ

2

0

 

 

4

 

 

Предмети изборног блока VII

VII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 6

 

Г403

Школска пракса

VIII

СА

ОЗ

 

 

2

 

6

 

 

Предмети изборног блока VIII

VIII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 24

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ПЕТА ГОДИНА

 

ИБ031

Приватност, етика и друштвена одговорност

IX

СА

ОЗ

2

3

 

 

7,5

 

ИА231

Методика програмирања

IX

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

Г501

Примена дидактичких принципа у настави географије

IX

СА

ОЗ

3+

2

 

 

8

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

10

0

 

 

Предмети изборног блока IX

IX

 

ИБЗ

 

 

 

 

min8

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

X

СА

ОЗ

 

 

 

15

0

 

 

Предмети изборног блока X

X

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

ДВД-501

Завршни рaд

X

СА

ОЗ

 

 

 

 

25

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60,5

 

 

 

 

Укупно ЕСПБ бодова

300,5


Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Д: физика – информатика

 

 

 

Шифра

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

И011

Увод у програмирање

I

ТМ

ОЗ

2

3

 

 

9

 

И212

Анализа за информатичаре

I

НС

ОМ

3

3

 

 

8

 

ФДОК1О12

Механика

I

СА

ОЗ

3

1

2

 

8

 

 

Предмети изборног блока I

I

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

ФДОК3О12

Термодинамика

II

ТМ

ОЗ

3

1

2

 

8

 

И021

Структура података и алгоритми 1

II

СА

ОЗ

2

3

 

 

8

 

 

Предмети изборног блока II

II

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 14

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ДРУГА ГОДИНА

 

ПМФ01

Развојна и педагошка психологија

III

СА

ОЗ

3

1

 

 

6

 

ФДОК5О12

Електромагнетизам

III

СА

ОЗ

3

1

3

 

7

 

И031

Базе података 1

III

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

И032

Објектно-оријентисано програмирање 1

III

СА

ОЗ

2

4

 

 

7

 

И033

Структура података и алгоритми 2

III

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

ПМФ03

Педагогија

IV

СА

ОЗ

4

 

 

 

6

 

ФДОК7О12

Оптика

IV

СА

ОЗ

3

1

3

 

7

 

 

Предмети изборног блока IV

IV

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 13

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

 

ФДОК10О12

Увoд у тeoриjску физику

V

ТМ

ОЗ

4

3

 

 

7

 

ФДОК11О12

Савремена експ. физика I

V

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

И051

Оперативни системи 1

V

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

И052

Информациони системи 1

V

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

ФДОК12О12

Сaвремена eкспeримeнтaлнa физикa II

VI

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

ИА221

Образовни софтвер

VI

СА

ОЗ

2

4

 

 

7

 

ИА222

Методика информатике

VI

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

 

Предмети изборног блока VI

VI

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 11

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

ДВ-501

Методологија педагошких истраживања у настави

VII

ТМ

ОЗ

3

 

2

 

5

 

ФПО9О12

Мeтoдикa нaстaвe физикe 1

VII

НС

ОЗ

3

 

2

 

7

 

ИА111

Конструкција компајлера 1

VII

НС

ОЗ

2

3

1

 

7

 

ИА413

Историја информатике

VIII

НС

ОЗ

2

0

 

 

4

 

 

Предмети изборног блока VII

VII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 8

 

ФДОК13О12

Сaвремена eкспeримeнтaлнa физикa III

VIII

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

 

Предмети изборног блока VIII

VIII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 23

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ПЕТА ГОДИНА

 

ФПО11О12

Методика наставе физике II

IX

СА

ОЗ

3

 

2

 

6

 

ИБ031

Приватност, етика и друштвена одговорност

IX

СА

ОЗ

2

3

 

 

7,5

 

ИА231

Методика програмирања

IX

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

10

0

 

 

Предмети изборног блока IX

IX

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 11

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

X

СА

ОЗ

 

 

 

15

0

 

ФПО14О12

Дeмoнстрациони eксп. у нaстaви физикe II

X

СА

ОЗ

2

0

1

 

4

 

ДВД-501

Завршни рaд

X

СА

ОЗ

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60,5

Укупно ЕСПБ бодова

300,5

 

 

 


Распоред предмета по семестрима и годинама студија МОДУЛ Ђ: физика – математика 

Шифра

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

М4-02

Увод у анализу

I

ТМ

ОЗ

4

3

 

 

9

 

М4-03

Алгебра 1

I

ТМ

ОЗ

3

3

 

 

9

 

ФДОК1О12

Механика

I

СА

ОЗ

3

1

2

 

8

 

 

Предмети изборног блока I

I

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

М4-05

Анализа 1

II

ТМ

ОЗ

3

3

 

 

9

 

М4-06

Алгебра 2

II

ТМ

ОЗ

3

3

 

 

9

 

М4-07

Аналитичка геометрија

II

ТМ

ОЗ

2

2

 

 

6

 

ФДОК3О12

Термодинамика

II

ТМ

ОЗ

3

1

2

 

8

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

63

ДРУГА ГОДИНА

 

ФДОК5О12

Електромагнетизам

III

СА

ОЗ

3

1

3

 

7

 

М4-09

Линеарна алгебра

III

НС

ОЗ

4

3

 

 

9

 

М4-08

Анализа 2

III

НС

ОЗ

4

3

 

 

10

 

М4-10

Основи геометрије 1

III

АО

ОЗ

3

3

 

 

8

 

ПМФ03

Педагогија

IV

СА

ОЗ

4

 

 

 

6

 

ФДОК7О12

Оптика

IV

СА

ОЗ

3

1

3

 

7

 

 

Предмети изборног блока IV

IV

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 13

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

 

ФДОК10О12

Увoд у тeoриjску физику

V

ТМ

ОЗ

4

3

 

 

7

 

ФДОК11О12

Савремена експ. физика I

V

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

ДВ-501

Методологија педагошких истраживања у настави

V

ТМ

ОЗ

3

 

2

 

5

 

М4-16

Нумеричка анализа 1

V

НС

ОЗ

3

4

 

 

8

 

ПМФ01

Развојна и педагошка психологија

V

СА

ОЗ

3

1

 

 

6

 

ФДОК12О12

Сaвремена eкспeримeнтaлнa физикa II

VI

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

ПХ-301

Примена мултимедије у настави

VI

СА

ОЗ

2

4

 

 

8

 

 

Предмети изборног блока VI

VI

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 12

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

ФПО9О12

Мeтoдикa нaстaвe физикe 1

VII

НС

ОЗ

3

 

2

 

7

 

М4-23

Методика математике 1

VII

СА

ОЗ

2

2

 

 

5

 

 

Предмети изборног блока VII

VII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 18

 

М4-26

Методика математике 2

VIII

СА

ОЗ

2

0

2

 

6

 

М4-27

Школска праксa

VIII

СА

ОЗ

0

6

 

 

6

 

ФДОК13О12

Сaвремена eкспeримeнтaлнa физикa III

VIII

НС

ОЗ

3

1

3

 

7

 

 

Предмети изборног блока VIII

VIII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 11

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ПЕТА ГОДИНА

 

ФПО11О12

Методика наставе физике III

IX

СА

ОЗ

3

 

2

 

6

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

10

0

 

 

Предмети изборног блока IX

IX

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 25

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

X

СА

ОЗ

 

 

 

15

0

 

ФПО14О12

Дeмoнстрациони eксп. у нaстaви физикe II

X

СА

ОЗ

2

0

1

 

4

 

ДВД-501

Завршни рaд

 

СА

ОЗ

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

Укупно ЕСПБ бодова

302

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Е – математика – информатика 

Шифра

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

И011

Увод у програмирање

I

ТМ

ОЗ

2

3

 

 

9

 

М4-02

Увод у анализу

I

ТМ

ОЗ

4

3

 

 

9

 

М4-03

Алгебра 1

I

ТМ

ОЗ

3

3

 

 

9

 

 

Предмети изборног блока I

I

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 7

 

И021

Структура података и алгоритми 1

II

СА

ОЗ

2

3

 

 

8

 

М4-05

Анализа 1

II

ТМ

ОЗ

3

3

 

 

9

 

М4-06

Алгебра 2

II

ТМ

ОЗ

3

3

 

 

9

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ДРУГА ГОДИНА

 

И031

Базе података 1

III

СА

ОЗ

 

 

 

 

7

 

И032

Објектно-оријентисано програмирање 1

III

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

И033

Структура података и алгоритми 2

III

СА

ОЗ

2

4

 

 

7

 

М4-10

Основи геометрије 1

III

АО

ОЗ

3

3

 

 

8

 

ПМФ03

Педагогија

IV

СА

ОЗ

4

 

 

 

6

 

М4-07

Аналитичка геометрија

IV

ТМ

ОЗ

2

2

 

 

6

 

 

Предмети изборног блока IV

IV

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 19

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

 

И051

Оперативни системи 1

V

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

И052

Информациони системи 1

V

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

М4-09

Линеарна алгебра

V

НС

ОЗ

4

3

 

 

9

 

М4-08

Анализа 2

V

НС

ОЗ

4

3

 

 

10

 

ИА221

Образовни софтвер

VI

СА

ОЗ

2

4

 

 

7

 

ИА222

Методика информатике

VI

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

 

Предмети изборног блока VI

VI

 

ИБЗ

 

 

 

 

min

13

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

ИА111

Конструкција компајлера 1

VII

НС

ОЗ

2

3

1

 

7

 

М4-23

Методика математике 1

VII

СА

ОЗ

2

2

 

 

5

 

М4-16

Нумеричка анализа 1

VII

НС

ОЗ

3

4

 

 

8

 

ПМФ01

Развојна и педагошка психологија

VII

СА

ОЗ

3

1

 

 

6

 

ИА413

Историја информатике

VIII

НС

ОЗ

2

0

 

 

4

 

М4-26

Методика математике 2

VIII

СА

ОЗ

2

0

2

 

6

 

М4-27

Школска пракса

VIII

СА

ОЗ

0

6

 

 

7

 

 

Предмети изборног блока VIII

VIII

 

ИБЗ

 

 

 

 

min

17

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60

ПЕТА ГОДИНА

 

ИБ031

Приватност, етика и друштвена одговорност

IX

СА

ОЗ

2

3

 

 

7,5

 

ИА231

Методика програмирања

IX

СА

ОЗ

2

3

 

 

7

 

ДВ-501

Методологија педагошких истраживања у настави

IX

ТМ

ОЗ

3

 

2

 

5

 

 

Предмети изборног блока IX

IX

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 11

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

IX

СА

ОЗ

 

 

 

10

0

 

ДВД-501

Изрaдa завршног рaдa

X

СА

ОЗ

 

 

 

15

0

 

 

Предмети изборног блока X

X

 

ИБЗ

 

 

 

 

min 5

 

ДВД-501

Завршни рaд

X

СА

ОЗ

 

 

 

 

25

 

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

60,5

Укупно ЕСПБ бодова

300,5


Листа изборних предмета за све модуле

 

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

 

Предмети изборног блока I

Предмети изборног блока II

 

ФДОИ2И12

Механика флуида

3+2

6

OБ004

Биофизика

3+3

7

 

ФПО3О12

Мерења у механици

2+0+1

6

ФДОИ10И12

Акустика

3+1

6

 

Г101

Увод у географију

3+0

6

Г110

Основи педологије

2+1

6

 

Г106

Туристичка географија

2+1

6

Г113

Историја

3+0

6

 

OE016

Биогеографија

3+2

6

Г115

Теренска настава 1

0+0+3

3

 

Г109

Историјска географија

2+1

6

Х-101

Рачунање у хемији

1+2

5

 

О-12

Методе и технике учења хемије

2+2

5

ИХО-306

Номенклатура органских једињења

2+1+1

5

 

О-13

Историја природних наука

3+1

5

И221

Увод у електронско пословање

2+2

7

 

ИХА-101

Информације у хемији

2+2

5

И222

Алгебра за информатичаре

3+3

8

 

И311

Софтверски практикум 1

1+3

6

 

М4-04

Програмирање 1

3+3

8

И322

Софтверски практикум 2

1+3

6

 

М4-01

Елементарна математика 1

2+2

5

М-08

Елементарна математика 2

2+2

5

 

М04-

Пројективна геометрија

2+2

5

М3-24

Нумеричке методе линеарне алгебре 1

3+4

8

 

М3-21

Математичке основе економије

4+0

5

М-16

Теорија аутомата

2+2

5

 

М-03

Оптимизација

2+3

6

М-10

Комбинаторна геометрија

2+2

5

 

М-01

Булове алгебре и оптимизација

2+3

6

O-08

Енглески језик

2+0

5

 

О-13

Историја природних наука

2+2

5

О-07

Софтвери за обраду експерименталних података

2+2

5

 


Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

ДРУГА ГОДИНА

Предмети изборног блока III

Предмети изборног блока IV

ОБЕ007

Ботаничка микротехника

0+4

5

ОБ023

Лековите биљке

2+2

6

ОБЕ003

Тeрeнскa нaстaвa I

0+6

4

ОБ024

Вирусологија

2+2

6

ДПБ004

Полно сазревање и васпитање

2+0

5

ФДОК9О12

Oснoви мaтeмaтичкe физикe

3+2

6

ФДОИ2И12

Механика флуида

3+2

6

ФДОИ18И12

Теорија релативности

3+1+1

6

ФПО3О12

Мерења у механици

2+0+1

6

ФДО27И12

Заштита од јонизујућег зрачења и дозиметрија

3+1+1

6

ФДОИ12И12

Магнетизам и материја

3+1+1

6

Г206

Географија животне средине

3+2

7

Г116

Географске основе опште етнологије

2+1

6

Г112

Географске основе посебне етнологије

2+1

6

Г207

Регионална туристичка географија

2+1

6

Г114

Историјска демографија

2+1

6

Г208

Политичка географија

2+1

6

Г209

Географске основе просторног планирања

2+1

6

Г203

Географија насеља

2+2

6

Г210

Медицинска географија

2+1

6

Г202

Општа привредна географија

2+2

6

ИХО-306

Номенклатура органских једињења

2+1+1

5

О-12

Методе и технике учења хемије

2+2

5

Х-101

Рачунање у хемији

1+2

5

О-13

Историја природних наука

2+2

5

И241

Базе података 2

2+3

7

И242

Организација рачунара

2+2

7

О-14

Увођење у делатност наставника

2+2

5

И141

Програмски језици

2+3

7

ИХО-201

Експериментална органска хемија

1+5

7

И243

Рачунарске мреже

2+2

7

И331

Семинарски рад А

1+3

6

М4-11

Комбинаторика

3+2

6

М3-21

Математичке основе економије

4+0

5

М4-13

Основи геометрије 2

3+3

7

М-01

Булове алгебре и оптимизација

2+3

6

О-10

Социологија

4+0

5

М-08

Елементарна математика 2

2+2

5

М-03

Оптимизација

2+3

6

М-16

Теорија аутомата

2+2

5

М-04

Пројективна геометрија

2+2

5

М-10

Комбинаторна геометрија

2+2

5


Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

ТРЕЋА ГОДИНА

Предмети изборног блока V

Предмети изборног блока VI

ОБЕ010

Угрожене врсте животиња

2+2

6

ОЕ022

Понашање животиња

2+2

5

ОЕ007

Биохемија

3+3

7

ОПБ008

Бoтaничке збирке у настави биологије

0+4

4

ФДОМ22О12

Физикa људскoг oргaнизмa

3+1+1

6

ОПБ007

Зooлoшке збирке у настави биологије

0+4

4

ФДОИ13И12

Заштита животне средине

3+1+1

6

ОБЕ005

Филoгeниja живoтињa

2+2

5

ФДОИ39И12

Физичкe мeтoдe кaрaктeризaциje мaтeриjaлa

3+2

6

ОЕ032

Заштићени делови природе

2+2

6

ФДОК8О12

Oснoви eлeктрoникe

3+3

7

ОЕ010

Гeнeтикa и гeнoтoксикoлoгиja

3+2

6

ФДОИ17И12

Заштита од буке

3+1+1

6

ОБ005

Основи микробиологије

3+2

6

ФДОИ23И12

Математичка физика

3+1+1

6

ОЕ019

Основе еволуционе биологије

3+2

5

ФПО7О12

Jeднoстaвни eкспeримeнти у нaстaви физикe

2+0+1

3

ОБЕ014

Примењена хидробиологија

0+4

5

ФДОИ40И12

Теорија гравитације

3+1+1

6

ФДОИ33И12

Ваздухопловна метеорологија

3+2

6

Г303

Принципи и методи регионализације

2+2

7

ДГ301

Географски информациони системи

3+3

9

ДГ302

Глобалне климатске промене

2+2

6

ДГ305

Дигитална картографија

2+2

6

ДГ303

Хидрогеологија

2+2

6

ДГ306

Потамологија и регулација речно-каналских система

2+2

6

ДГ304

Урбани развој и конурбације

2+2

6

ДГ307

Палеогеографија квартара

2+2

6

ИКК-202

Акциденти у животној средини

2+2+1

7

ДГ30

Демографски модели

2+2

6

З-301

Основи инструменталне анализе

3+3+2

9

ДГ309

Регионално планирање и управљање

2+1

6

О-14

Увођење у делатност наставника

2+2

5

ИХО-305

НМР-спектроскопија

2+2

6

ИПХ-402

Екохемијско образовање

2+2+1

7

ИХА-305

Семинар из аналитичке хемије

1+3

6

ИПХ-405

Минералогија са кристалохемијом

2+2

5

ИБ-506

Еколошка биохемија

2+2

5

И331

Семинарски рад А

1+3

6

ИХО-202

Препаративна органска хемија

1+6

7

И251

Софтверско инжењерство

4+2

8

И241

Базе података 2

2+3

7

И242

Организација рачунара

2+2

7

И151

Вештачка интелигенција 1

2+3

7

И141

Програмски језици

2+3

7

М4-14

Обичне диференцијалне једначине

3+3

7

И243

Рачунарске мреже

2+2

7

И361

Семинарски рад Б

1+3

6

М4-15

Вероватноћа

3+3

7

М4-18

Теорија група

3+3

7

М-04

Пројективна геометрија

2+2

5

М4-17

Статистика

3+3

7

М3-21

Математичке основе економије

4+0

5

М4-19

Историја математике

3+1

5

М-03

Оптимизација

2+3

6

М-08

Елементарна математика 2

2+2

5

М-01

Булове алгебре и оптимизација

2+3

6

М-10

Комбинаторна геометрија

2+2

5

 

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Предмети изборног блока VII

Предмети изборног блока VIII

ОБЕ009

Микробиолошки практикум

2+4

5

ОПБ008

Бoтaничке збирке у настави биологије

0+4

4

ОЕ012

Зaштитa живoтнe срeдинe

2+2

5

ОПБ007

Зooлoшке збирке у настави биологије

0+4

4

ОПБ004

Основе израде стручних радова

2+2

5

ОЕ019

Основе еволуционе биологије

3+2

5

ДПБ006

Ваннаставне активности у настави биологије

2+0

5

ОЕ041

Трeндoви у зaштити живoтнe срeдинe

2+2

5

ДПБ004

Полно сазревање и васпитање

2+0

5

ОБ005

Основи микробиологије

3+2

6

ОЕ007

Биохемија

3+3

7

ОБЕ005

Филoгeниja живoтињa

2+2

5

ОПБ005

Шкoлски oглeди у нaстaви биoлoгиje

1+3

5

ФДОК14О12

Сaврeмeнa тeoриjскa физикa

4+3

7

ФПО12О12ДВ

Астрофизика са астрономијом

3+2

6

Г411

Наставни објекти и средства рада у настави географије

2+1

6

ФДОМ10О12

Историјски развој физике

3+2

4

ФДММ3О12

Нaнoмaтeриjaли

2+1=1

7

ФДОИ38И12

Физикa тeчних кристaлa сa применама

3+1+1

6

Г410

Теренски рад и наставне екскурзије

2+2

6

Г405

Школа у природи

2+1

6

Г404

Теренска настава 4

0+0+3

3

Г406

Географија природних разноликости Војводине I

2+1

6

Г413

Географија природних разноликости Војводине II

2+1

6

Г408

Интернет у настави географије

2+2

6

ИПХ-503

Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима

3+2

7

Г409

Географија локалне средине

3+1

6

ИХА-508

Хемија у уметности

2+2

5

ИПХ-405

Минералогија са кристалохемијом

2+2

5

ПХ-501

Савремена образовна технологија у настави хемије

2+4

8

ИПХ-402

Екохемијско образовање

2+2+1

7

ИХО-202

Препаративна органска хемија

1+6

7

ИПХ-404

Е-учење

2+2

5

ИБ-406

Биохемија хране

2+3

6

ИПХ-501

Школски огледи у настави хемије

2+4

7

ИПХ-406

Методика наставе примењене хемије

2+2+2

7

ИА413ДВ

Историја информатике

2+0

4

ИА221

Образовни софтвер

2+4

7

И151

Вештачка интелигенција 1

2+3

7

И361

Семинарски рад Б

1+3

6

И251

Софтверско инжењерство

4+2

8

И262

Информациони системи 2

2+3

7

М4-28

Савремена наставна средства

2+2

5

ИБ122

Архитектура, дизајн и обрасци

3+2

7,5

М4-20

Топологија

3+3

7

И161

Рачунарска графика

2+3

7

И261

Оперативни системи 2

2+3

7

ИБ121

Инжењерство захтева

3+2

7,5

М4-12

Комплексна анализа

3+3

7

М4-31

Теорија бројева

2+2

5

М4-24

Функционална анализа

3+3

7

М4-25

Нестандардни математички проблеми

2+2

5

 

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

Шифра

Назив предмета

Фонд часова

ЕСПБ

ПЕТА ГОДИНА

Предмети изборног блока IX

Предмети изборног блока X

ОПБ005

Шкoлски oглeди у нaстaви биoлoгиje

1+3

5

ОЕ022

Понашање животиња

2+2

5

ДБ004

Алергијске биљке

2+2

5

ОЕ019

Основе еволуционе биологије

3+2

5

ФДОИ13И12

Заштита животне средине

3+1+1

6

ДПБ017

Биoгeoгрaфиja

3+2

6

ФДОМ29О12

Основи енeргeтике

3+1+1

6

ФДОИ28И12

Квалитативни методи у физици

3+2

6

ФДОМ1О12

Методе мерења и обраде података

3+2

6

ФПМ3И12

Менаџмент у образовању

3+2

9

Г504

Регионалне разноликости Србије

3+2

6

Г507

Основе фотографије као графичког средства у географији

2+2

6

Г505

Карактеристичне регије на Земљи

2+2

6

Г402

Иновације у настави географије

2+2

7

Г506

Курикулуми у свету и код нас

2+2

6

Г508

Активизација у настави географије

2+2

6

ИПХ-404

Е-учење

2+2

5

Г509

Регионална политика Европске уније

2+2

6

ИПХ-501

Школски огледи у настави хемије

2+4

7

Г510

Историјски развој наставе географије

2+2

6

Г511

Психологија учења

4+0

6

Г502

Теренска настава 5

0+0+3

3

ИПХ-504

Дидактика хемије

3+1+2

8

ИПХ-406

Методика наставе примењене хемије

2+2+2

7

ИПХ-502

Специјални хемијски експерименти у настави хемије

2+1+1

5

ПХ-501

Савремена образовна технологија у настави хемије

2+4

8

ЗМХ-407

Хемијска веза и структура молекула

3+4

8

ИПХ-503

Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима

3+2

7

ИА411

Семинарски рад Ц

1+3

6

ИПХ-407

Заштита околине

3+2+1

7

МП-07

Математичка логика

3+1

5

ИА421

Семинарски рад Д

1+3

6

МА-08

Теорија кривих и површи

3+1

5

ИБ121

Инжењерство захтева

3+2

7,5

МП-08

Нумеричко решавање једначина

3+1

5

ИБ122

Архитектура, дизајн и обрасци

3+2

7,5

МП-09

Нацртна геометрија

2+2

5