Основне академске студије физика


СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 

Назив студијског програма је:

 

Основне академске студије физике

 

Циљ овог студијског програма је:

 

Aкадемско образовање кадрова из области Физике

 

С обзиром да је с једне стране физика фундаментална наука али и веома широка а с друге стране да су савременом тржишту потребни специјализовани стручњаци, овај студијски програм је конципиран тако да задовољи оба критеријума. Основна знања физике неопходна свим физичарима студенти добијају из обавезних предмета који су обавезни. Поред тога, овај студијски програм студентима, у складу са њиховим амбицијама и афинитетима, нуди једну врсту усмеравања. Студенти могу да се усмере у правцу: општих истраживања, медицинске физике, физике-метереологије, астрономије и астрофизике. Ова усмеравања се изводе тако да студент бира један од понуђених модула унутар кога постоји одређен број обавезних и изборних предмета.

 

Изборни модули су:


  • Истраживачки
  • Медицинска физика
  • Физика-метеорологија
  • Физика-астрономија са астрофизиком  

 

Ове студије спадају у студије првог степена, основне академске студије.

 

Завршетком овог студијског програма, студент добија академски назив дипломирани физичар.

 

Студије се изводе кроз наставу предмета. Предмет, поред предавања може да обухвата експерименталне-лабораторијске, демонстрационе и рачунске вежбе, израду домаћих задатака, праксу, израду и одбрану семинарских радова. Важна компонента студијског програма је и самостални рад студента на савлађивању предвиђених садржаја. Студент може али није обавезан да ради Дипломски рад. Потребно време за извођење студијског програма износи четири школске године односно осам семестра.

 

Бодовна вредност сваког предмета и дипломског рада је исказана у складу са европским системом преносних бодова (ЕСПБ).

 

Предуслови за упис појединих предмета су дефинисани појединачно за сваки предмет.

 

Обим студијског програма износи 240 ЕСПБ.

 

Друга питања од значаја за извођење студијског програма:

Студије се изводе кроз наставу (користећи савремене методе) предмета, који су наведени у Курикулуму и поређаних у семестре. Два семестра чине академску годину. Укупан број ЕСПБ бодова у академској години износи најмање 60. Укупно трајање ових студија је 4 године (8 семестара), за које студент треба да стекне најмање 240 ЕСПБ. Да би студент завршио студије мора да има положене све обавезне предмете, све обавезне предмете унутар изабраног модула и положену по макар једну опцију сваког изборног предмета, тако да укупно сакупи најмање 240 ЕСПБ. Студент на четвртој години студија може уместо два изборна предмета са четврте године да изабере израду Дипломског рада.

 

Предмети у овиру овог програма су сврстани у групе: академско-општеобразовни предмети, теоријско-методолошки предмети, научно-стручни предмети и стручно-апликативни предмети. Предмети у оквиру овог програма су такође сврстани у обавезне предмете и предмете унутар модула а који могу бити обавезни и изборни.

 

 

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 

Сврха студијског програма је висококвалитетно образовање студената за успешно обављање основних академских и стручних послова у области физике који ће у својој области играти водећу улогу. Студијским програмом је обезбеђено стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила.

 

Постојање оваквог студијског програма је потпуно оправдано и корисно за цело друштво, с обзиром на сврху савремене физике – разумевање физичких процеса и материје. Наиме, физичари су стручњаци који су неопходни у сваком савременом друштву јер представљају кључни елемент у развоју нових извора енергије, нових материјала, нових технологија... Такође су неопходни у свим областима савремене науке и технике уопште. Заштита животне средине, савремена медицина, метеорологија, астрономија и астрофизика, савремено образовање, као и низ других области се не могу развијати без физичара. Штавише, физика, њени методи и модели данас налазе примену и у областима као на пример економија, берзанско пословање...

 

Стручњаци овог профила се школују да могу:

 

извршити низ различитих основних физичких анализа, користити различите постојеће моделе, под руковођењем компетентнијих стручњака учествовати у развоју нових материјала, технологија, извора енергије, ...

 

Квалитетно академски образован физичар има широку лепезу могућности бављења својом струком као нпр. у научним и развојним институтима или развојним одсецима при многим фирмама, у контроли квалитета, у ваздухопловству, медицинској индустрији, у свим фирмама где су мерење и развој метода мерења неопходни, астрономским опсерваторијама, планетаријумима, болницама, школама, банкама, метеоролошким опсерваторијама, заводима за заштиту човекове околине, при владином сектору, уопштено у целокупној савремној индустрији, ...

 

На Природно-математичком факултету се образују стручњаци из природних и математичких наука те је сасвим природно да је постојање студијског програма физика потпуно у складу са основним задацима и циљевима Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.


ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 

Примарни циљеви овог студијског програма јесу постизање академских и стручних компетенција из физике али и савладавање вештина и метода за њихово стицање и даље усавршавање. Не мање ваҗни циљеви су и развој креативних способности и вештина за обављање свих облика развоја и примене физике.

 

Најважнији општи циљеви:

 

студијског програма јесу да пруже стимулативно окружење за стручно и лично усавршавање студената, да на занимљив и интелектуално изазован начин искористи методе за учење, да развије аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху решавања проблема.

 

Најважнији стручни циљ је:

 

да образује и оспособи стручњаке за рад у разнородним и динамичним подручјима струке, стицање основног али и проширеног нивоа знања из теоријских и експерименталних  принципа и метода.

 

Наравно, крајњи циљ је да студенти на крају студија стекну одговарајуће квалификације а за које је неопходно да су:

показали знање у области, на нивоу коришћења стручне литературе а које обухвата и аспекте који се ослањају на кључна знања из студија;  у стању да професионално примене своје знање и разумевање; развили способности смишљања и одбране аргумената; развили способност решавања проблема унутар поља студија; развили способност прикупљања и тумачења потребних података; развили способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима; у стању да о свом раду обавештавају стручну и ширу јавност; развили способности за наставак студија.

 

Стручни циљеви јесу да студентима буде пружено:

 

- познавање математике и математичких метода које су од значаја за физику

- широко познавање основа теоријске и експерименталне физике

- познавање основа примењене физике

- проширено познавање и разумевање основа структуре материје и метода за њено изучавање - познавање основних принципа рада али и коришћења савремених апарата, прибора и инструмената

- разумевање и познавање основних принципа мерења и обраде података

- разумевање и познавање основа моделирања

- развој комуникације и изградње правилних међуљудских односа тако да могу ефикасно комуницирати са осталим стручњацима са којима се сусрећу у пракси

- разумевање основне улоге физике у савременом свету

Студијским програмом су дефинисане и опште методе и стратегије за стицање компетенција:

- за стицање знања и разумевање: Акумулирање знања се махом постиҗе кроз предавања и разне облике веҗби и праксе чија је сврха да продубе, појасне и истакну практични значај садрҗаја датих на предавањима. Овде је такође укључен део усмереног учења кроз семинарске радове на различитим нивоима а у складу са напредовањем студената. Програм је тако конципиран да после стицања основа за бављење струком студент има висок степен слободе да себе самоусмери у одређеном смеру унутар струке а у складу са сопственим амбицијама и җељама.

- опште способности (типа могућности анализе, решавања пробема, интеграције теорије и праксе, синтезе, ...): Углавном се постиҗу предавањима пропраћеним различитим типовима веҗби а посебно у основним предметима. Веома је важно и укључивање студената у решавање практичних проблема у оквиру вежби или праксе.

- опште способности (типа способности комуникације кроз усмена излагања и писане извештаје, коришћење информационих технологија, способност рада у тиму или независно, интеграција и процена информација из различитих извора, ефективно и перманентно учење): Део ових компетенција се стиче и кроз стицање осталих компетенција. Ове компетенције се континуално развијају, надограђују и усавршавају кроз читав програм а посебно са порастом слоҗености семинарских радова и практичних проблема које студент треба да реши.

- предметно-специфичне способности типа планирања решавања практичног проблема, коришћење лабораторијских метода за добијање података, анализа добијених података и њихова критичка обрада, припрема извештаја, презентација извештаја, ефективно коришћење рачунара у пракси: Постиҗу се махом кроз лабораторијске веҗбе али и израду семинарких радова и стручну праксу.

 

С обзиром да је и и оцењивање студената један од неопходних корака у стварању квалитетних стручњака за дату област, начини и методе оцењивања су дати за сваки предмет посебно.


КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената


Опис исхода учења

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 

-  анализе, синтезе и предвиђање решења и последица

- развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења и приступа у сврху решавања проблема

- развоја комуникационих способности и спретности, сарадње са уҗим социјалним и међународним окруҗењем

-    примена професионалне етике

-    перманентног учења и усавршавања

-    креативности

-    овладавање методима, поступцима и процесима истраживања

-    примене знања у пракси

-    рада у оквиру тима или независно

-    прикупљања и тумачења података

-    размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима

-    овладавање методима, поступцима и процесима истраживања

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности и знања:

 

-    примене појединих експерименталних или теоријских метода за дату област

-    основно и проширено познавање и разумевање основа теоријске и експерименталне физике

-    оспособљеност за даље академско и стручно усавршавање.

-    идентификације суштине процеса и критичко размишљање

-    способност коришћења постојећих модела

-   налажења и коришћења научне или стручне литературе уз употребу кључних знања из области студирања

-    критички избор и употреба литературе уз помоћ стручњака

-    професионалне примене знања и разумевања

-    основно разумевање и познавање природе и начина истраживања у физици

-    познавање и разумевање основа модерне физике

-    познавање и способност примене најбитнијих математичких и нумеричких метода

-    коришћења рачунара у сврху извођења прорачуна као и писање софтвера

-    разумевање и познавање најбитнијих експерименталних метода

-    рада под стручним руковођењем

-    познавање страног језика у сврху стручне комуникације

-    примена знања и разумевања при одређивању реда величине у ситуацијама које су физички другачије али показују аналогије

-    разумевање етике везане за физику и одговорности за заштиту јавног здравља и околине

 

Додатни предметно-специфични исходи учења који проистичу из изборних модула су:

     

Истраживачки модул – оспособљеност за рад и техничку помоћ у свим врстама физичких и развојних лабораторија

 

Модул Астрономија са астрофизиком – оспособљеност за извођење једноставнијих послова у астрономским опсерваторијама, планетаријумима

Модул Медицинска физика - познавање и разумевање принципа рада основних и сложенијих медицинских инструмената

 

Модул Физика - метеорологија - разумевање и владање једноставним методима и моделима везаним за атмосферу

 

 

КУРИКУЛУМ

 

Опис


Структура   курикулума   обухвата   распоред   предмета, изборних модула и предмета унутар њих по семестрима и годинама студија, број часова активне наставе и број ЕСПБ бодова.

 

Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама,   предуслове   за   похађање   предмета,   садржај предмета,  препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

 

Курикулум је конципиран тако да студент на свакој години студија може добити најмање 60 ЕСПБ тако да након завршетка студија има најмање 240 ЕСПБ.

 

Овај програм садржи обавезне предмете и изборне модуле односно обавезне и изборне предмете унутар њих.

 

Поред обавезних предмета, студент мора изабрати и неки од изборних модула:

 

  • Истраживачки
  • Медицинска физика
  • Физика-метеорологија
  • Физика-астрономија са астрофизиком

Изборни модули се бирају односно уписују приликом уписа прве године студија.

 

Предмети у оквиру изборног модула могу бити обавезни и изборни предмети.

 

Начин избора изборних предмета:

 

Изборни предмети на овом студијском програму су понуђени у одговарајућој години и семестру. Сваки изборни предмет се бира из одговарајуће групе изборних предмета понуђених у датом семестру. На месту где је предвиђен изборни предмет, студент мора изабрати макар један од понуђених предмета.

 

Студент врши избор предмета уз консултације са студентским саветником за одговарајући модул. Студентски саветник је по правилу из реда наставника.

 

Опције изборних предмета наведених код дате године студија, у датом семестру (зимски или летњи) могу се изабрати у тој или наредној школској години у одговарајућем семестру.

До краја студија мора бити положена по макар једна опција за сваки изборни предмет.

Пријављивање изборних предмета се врши при упису године.

 

Студент не може бирати изборне предмете из других студијских програма а који нису сврстани у једну од група изборних предмета на овом студијском програму.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија

 

Основне академске студије ФИЗИКА

 

 

 

 

Ш

 

Назив предмета

 

 

С

 

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

 

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

 

ПРВА ГОДИНА

 


Заједнички предмети за све модуле у првој години


1.

ФДОК1О12

Механика

I

АО

ОЗ

3

1

2

0

8

 

2.

 

ФДОК2О12

Mатематичке методе I

 

I

 

ТМ

 

ОЗ

 

5

 

5

 

0

 

0

 

8

3.

ФДОК3О12

Термодинамика

II

АО

ОЗ

3

1

2

0

8

 

4.

 

ФДОК4О12

Mатематичке методе II

 

II

 

ТМ

 

ОЗ

 

5

 

4

 

0

 

0

 

8

Укупно 

16

11

4

0

32

 

Остали предмети су обавезни за одговарајући модул 


Модул Истраживачки – прва година


 

1.

 

ФДОМ1О12

Методи мерења и обрада података

 

I

 

АО

 

ОЗ

 

2

 

1

 

0

 

0

 

5

 

2.

 

ФДОМ2О12

Осцилације и таласи

 

I

 

НС

 

ОM

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

3.

 

Изборни предмет 1

 

I

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

4.

ФДОМ3О12

Хемија

II

АО

ОЗ

3

0

3

0

5

 

5.

 

Изборни предмет 2

 

II

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

Укупно 

14

4

6

0

28

Укупно на модулу и заједничким 

30

15

10

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 55

 

 


Модул Медицинска физика – прва година


 

1.

 

ФДОМ1О12

Методи мерења и обрада података

 

I

 

АО

 

ОЗ

 

2

 

1

 

0

 

0

 

5

 

2.

 

Изборни предмет 1

 

I

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

3.

ФДОМ3О12

Хемија

II

АО

ОЗ

3

0

3

0

5

 

4.

 

ФДОМ4О12

Увод у медицинску физику

 

II

 

НС

 

ОM

 

2

 

1

 

1

 

0

 

6

 

5.

 

Изборни предмет 2

 

II

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

Укупно 

13

4

6

0

28

Укупно на модулу и заједничким 

29

15

10

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 54

 

 


Модул Физика - метеорологија – прва година


 

1.

 

ФДОМ5О12

Увод у метеорологију I

 

I

 

АО

 

ОM

 

3

 

3

 

0

 

0

 

8

 

2.

 

Изборни предмет 1

 

I

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

3.

 

ФДОМ6О12

Увод у метеорологију II

 

II

 

СА

 

ОM

 

3

 

3

 

0

 

0

 

8

 

4.

 

Изборни предмет 2

 

II

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

Укупно 

12

8

2

0

28

Укупно на модулу и заједничким

28

19

6

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 53

 

 


Модул Физика - астрономија са астрофизиком  – прва година


1.

ФДОМ7О12

Сунчев систем

I

АО

ОM

3

2

0

0

7

 

2.

 

Изборни предмет 1

 

I

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

3.

 

ФДОМ8О12

Општа астрономија

 

II

 

СА

 

ОM

 

3

 

3

 

0

 

0

 

9

 

4.

 

Изборни предмет 2

 

II

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

Укупно 

12

7

2

0

28

Укупно на модулу и заједничким 

28

18

6

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 52

 

 

 

ДРУГА ГОДИНА

 


Заједнички предмети за све модуле у другој години


 

1.

 

ФДОК5О12

 

Електромагнетизам                

 

III

 

АО

 

ОЗ

 

3

 

1

 

3

 

0

 

7

 

2.

 

ФДОК6О12

Mатематичке методе III

 

III

 

ТМ

 

ОЗ

 

4

 

3

 

0

 

0

 

8

3.

ФДОК7О12

Оптика 

IV

НС

ОЗ

3

1

3

0

7

4.

ФДОК8О12

Основи електронике

IV

АО

ОЗ

3

1

2

0

7

 

5.

 

ФДОК9О12

Основи математичке физике

 

IV

 

ТМ

 

ОЗ

 

3

 

2

 

0

 

0

 

6

Укупно

16

8

8

0

35

Остали предмети су обавезни за одговарајући модул


Модул Истраживачки – друга година


 

1.

 

ФДОМ9О12

Програмирање и нумеричка математика

 

III

 

СА

 

ОЗ

 

3

 

2

 

0

 

0

 

6

 

2.

 

ФДОМ10О12

Историјски развој физике

 

III

 

НС

 

ОM

 

3

 

0

 

2

 

0

 

4

3.

 

Изборни предмет 3

III

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

4.

 

ФДОМ11О12

Компјутерска физика

 

IV

 

СА

 

ОM

 

2

 

1

 

0

 

0

 

3

5.

 

Изборни предмет 4

IV

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

14

5

4

0

25

Укупно на модулу и заједничким

30

13

12

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 55

 

 


Модул Медицинска физика – друга година


 

1.

 

ФДОМ9О12

Програмирање и нумеричка математика

 

III

 

СА

 

ОЗ

 

3

 

2

 

0

 

0

 

6

 

2.

 

ФДОМ12О12

Основи анатомије људског организма

 

III

 

НС

 

ОM

 

2

 

0

 

1

 

0

 

3

3.

 

Изборни предмет 3

III

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

4.

 

ФДОМ13О12

Основи физиологије и биологије ћелије

 

IV

 

НС

 

ОM

 

2

 

0

 

1

 

0

 

4

5.

 

Изборни предмет 4

IV

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

13

4

4

0

25

Укупно на модулу и заједничким

29

12

12

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 53

 

 


Модул Физика - метеорологија – друга година


 

1.

 

ФДОМ14О12

Механика непрекидних средина

 

III

 

ТМ

 

ОM

 

3

 

2

 

0

 

0

 

5

2.

ФДОМ15О12

Анализа времена

III

СА

ОM

2

1

0

0

4

3.

 

Изборни предмет 3

III

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

4.

 

ФДОМ16О12

Метеоролошка осматрања и обрада података

 

IV

 

СА

 

ОM

 

2

 

1

 

1

 

0

 

4

5.

 

Изборни предмет 4

IV

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

13

6

3

0

25

Укупно на модулу и заједничким

29

14

11

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 54

 

 


Модул Физика - астрономија са астрофизиком  – друга година


 

1.

 

ФДОМ17О12

Инструменти и методе астрономских осматрања

 

III

 

ТМ

 

ОM

 

3

 

1

 

1

 

0

 

4

 

2.

 

ФДОМ18О12

Звездани системи и галактичка астрономија

 

III

 

НС

 

ОM

 

3

 

1

 

0

 

0

 

5

3.

 

Изборни предмет 3

III

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

5.

 

ФДОМ19О12

Обрада астрономских осматрања

 

IV

 

СА

 

ОM

 

2

 

1

 

0

 

0

 

4

10.

 

Изборни предмет 4

IV

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

12

5

3

0

25

Укупно на модулу и заједничким

30

13

11

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 54

 

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

 


Заједнички предмети за све модуле у трећој години


 

1.

 

ФДОК10О12

Увод у теоријску физику

 

V

 

ТМ

 

ОЗ

 

4

 

3

 

0

 

0

 

7

 

2.

 

ФДОКА11О12

Увод у атомску физику

 

V

 

НС

 

ОЗ

 

3

 

1

 

2

 

0

 

7

 

3.

 

ФДОКА12О12

Увод у физику кондензоване материје

 

VI

 

НС

 

ОЗ

 

3

 

1

 

3

 

0

 

7

 

4.

 

ФДОКА13О12

Увод у нуклеарну физику

 

VI

 

НС

 

ОЗ

 

3

 

1

 

3

 

0

 

7

 

5.

 

ФДОК14О12

Савремена теоријска физика

 

VI

 

НС

 

ОЗ

 

4

 

3

 

0

 

0

 

7

Укупно

17

9

8

0

35

 

Остали предмети су обавезни за одговарајући модул

 


Модул Истраживачки – трећа година


1.

ФДОМ20О12

Електронска кола

V

СА

ОM

3

1

2

0

7

 

2.

 

ФДОМ21О12

Мерно инструментална техника

 

V

 

СА

 

ОM

 

3

 

0

 

2

 

0

 

6

3.

 

Изборни предмет 5

V

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

4.

 

Изборни предмет 6

VI

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

12

3

6

0

25

Укупно на модулу и заједничким

29

12

14

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 55

 

 


Модул Медицинска физика – трећа година


 

1.

 

ФДОМ22О12

Физика људског организма

 

V

 

СА

 

ОM

 

3

 

1

 

1

 

0

 

7

 

2.

 

ФДОМ23О12

Физичке основе медицинске инструментације

 

V

 

СА

 

ОM

 

2

 

0

 

2

 

0

 

6

3.

 

Изборни предмет 5

V

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

4.

 

Изборни предмет 6

VI

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

11

3

5

0

25

Укупно на модулу и заједничким

28

12

13

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 53

 

 


Модул Физика - метеорологија – трећа година


1.

ФДОМ24О12

Микрометеорологија

V

НС

ОM

2

1

0

0

5

 

3.

 

ФДОМ25О12

Динамичка метеорологија I

 

V

 

НС

 

ОM

 

2

 

0

 

1

 

0

 

4

4.

 

Изборни предмет 5

V

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

5.

 

ФДОМ26О12

Динамичка метеорологија II

 

VI

 

НС

 

ОM

 

2

 

1

 

0

 

0

 

4

6.

 

Изборни предмет 6

VI

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

12

4

3

0

25

Укупно на модулу и заједничким

29

13

11

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 53

 

 

 


Модул Физика - астрономија са астрофизиком – трећа година


1.

ФДОМ27О12

Небеска механика

V

НС

ОM

3

2

0

0

7

2.

ФДОМ28О12

Основи геофизике

V

СА

ОM

3

1

1

0

6

3.

 

Изборни предмет 5

V

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

4.

 

Изборни предмет 6

VI

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

12

5

3

0

25

Укупно на модулу и заједничким

29

14

11

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 54

 

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 


Заједнички предмети за све модуле у четвртој години


1.

ФДОК15О12

Квантна механика

VII

ТМ

ОЗ

3

2

0

0

5

2.

ФДОК16О12

Атомска физика

VII

НС

ОЗ

3

1

2

0

7

 

3.

 

ФДОК17О12

Физика кондензоване материје

 

VIII

 

НС

 

ОЗ

 

3

 

1

 

3

 

0

 

7

4.

ФДОК18О12

Нуклеарна физика

VIII

НС

ОЗ

3

1

3

0

7

5.

ФДОК19О12

Статистичка физика

VIII

ТМ

ОЗ

2

2

0

0

4

Укупно

14

7

8

0

30

 

 

ФДОК20О12

Дипломски рад

VII

СА

ИБЗ

0

0

5

0

 

 

ФДОК20О12

Дипломски рад

VIII

СА

ИБЗ

0

0

5

0

12

Дипломски рад није обавезан (студент може уместо изборних предмета 7 и 8 изабрати Дипломски рад)

Остали предмети су обавезни за одговарајући модул


Модул Истраживачки – четврта година


1.

ФДОМ29О12

Основи енергетике

VII

НС

ОM

3

1

1

0

6

2.

 

Изборни предмет 7

VII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

3.

 

Изборни предмет 8

VII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

4.

 

ФДОМ30О12

Физика јонизованих гасова

 

VIII

 

НС

 

ОM

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

5.

 

ФДОМ31О12

Физика елементарних честица

 

VIII

 

НС

 

ОM

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

Укупно

15

5

5

0

30

Укупно на модулу и заједничким

29

12

13

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 54

 

 


Модул Медицинска физика – четврта година


 

1.

 

ФДОМ32О12

Физичке основе електродијагностике и eлектротерапије

 

VII

 

НС

 

ОM

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

2.

 

Изборни предмет 7

VII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

3.

 

Изборни предмет 8

VII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

4.

 

ФДОМ33О12

Физичке основе радиодијагностике и радиотерапије

 

VIII

 

НС

 

ОM

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

5.

 

ФДОМ34О12

Рендгенски зраци и структура биомолекула

 

VIII

 

НС

 

ОM

 

2

 

0

 

1

 

0

 

6

Укупно

14

4

5

0

30

Укупно на модулу и заједничким

28

11

13

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 52

 

 


Модул Физика - метеорологија – четврта година


 

 

1.

 

 

ФДОМ35О12

 

Нумеричке методе прогнозе времена

 

 

VII

 

 

СА

 

 

ОM

 

 

3

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

6

 

2.

 

ФДОМ36О12

Моделирање физичких процеса у атмосфери I

 

VII

 

НС

 

ОM

 

3

 

2

 

0

 

0

 

6

3.

 

Изборни предмет 7

VII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

4.

ФДОМ37О12

Прогноза времена

VIII

НС

ОM

3

1

1

0

6

5.

 

Изборни предмет 8

VIII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

15

7

3

0

30

Укупно на модулу и заједничким

29

14

11

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 54

 

 


Модул Физика - астрономија са астрофизиком – четврта година


1.

ФДОМ38О12

Физика звезда

VII

НС

ОM

3

1

0

0

6

 

2.

 

ФДОМ39О12

Спектроскопија Васионе

 

VII

 

НС

 

ОM

 

2

 

2

 

0

 

0

 

6

3.

 

Изборни предмет 7

VII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

4.

 

ФДОМ40О12

Интерстеларни медијум

 

VIII

 

НС

 

ОM

 

3

 

2

 

0

 

0

 

6

5.

 

Изборни предмет 8

VIII

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

Укупно

14

7

2

0

30

Укупно на модулу и заједничким

28

14

10

0

60

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 52

 

 

* ако је положен као обавезни предмет, не може се бирати као изборни


Модул Истраживачки


Укупно часова на свим годинама студија (варијанта без Дипломског рада)

118

52

49

0

 

Укупно часова на свим годинама студија (варијанта са Дипломским радом)

112

50

57

0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =219

 

 

Укупно ЕСПБ бодова 

240


Модул Медицинска физика


Укупно часова на свим годинама студија (варијанта без Дипломског рада)

114

50

48

0

 

Укупно часова на свим годинама студија (варијанта са Дипломским радом)

108

48

56

0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =212

 

 

Укупно ЕСПБ бодова 

240


Модул Физика - метеорологија


Укупно часова на свим годинама студија (варијанта без Дипломског рада)

115

60

39

0

 

Укупно часова на свим годинама студија (варијанта са Дипломским радом)

109

58

47

0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =214

 

 

Укупно ЕСПБ бодова 

240


Модул Физика - астрономија са астрофизиком


Укупно часова на свим годинама студија (варијанта без Дипломског рада)

115

61

38

0

 

Укупно часова на свим годинама студија (варијанта са Дипломским радом)

109

59

46

0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =214

 

 

Укупно ЕСПБ бодова 

240

 

 

Табелу модификујте у зависности од броја година и семестара трајања судијског програма и предмета које уносите, користећи инсерт мод. Можете унети и друге податке који су релевантни за студијски програм. Саму табелу можете да организујете и другачије, или да је дате у неком другом електронском формату али је увек неопходно приказати податке који су наведени у овој табели.

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

С-семестар у коме је предмет

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни заједнички за више модула, ако програм има модуле,  ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности  студијског програма)

Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од више изборних подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.

Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове наставе унети у складу са упутствима 2007. и подацима који се дају у Књизи предмета. Часове бројчано увек изразити на недељном нивоу, неопходно да у комплетном документу буду изражени на исти начин. Минимални број часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно.

Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу.

Стручна пракса и завршни рад ако постоје у студијском програму не спадају у активну наставу.

Остали часови су часови који се предвиђају за стручну праксу и друге специфичне облике наставе, не спадају у часове активне наставе.Изборна настава на студијском  програму

Основне академске студије Физика
 

 

Ш

 

Назив предмета

 

Тип

Статус предмета

Часови активне

наставе

 

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

 

Изборни предмет 1.

 

1.

ФДОИ1И12

Мерење и СИ систем

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

2.

ФДОИ2И12

Механика флуида

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

3.

 

ФДОИ3И12

Лабораторијске технике

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

4.

ФДОИ4И12

Eнглески језик А11

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

5.

 

ФДОИ5И12

Основи сунчевог система

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

6.

ФДОИ6И12

Геометрија

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

Изборни предмет 2.

 

 

1.

 

ФДОИ7И12

Кинетичка теорија гасова

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

2.

ФДОИ8И12

Молекулска физика

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

3.

ФДОИ9И12

Атмосферска хемија

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

4.

ФДОИ10И12

Акустика

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

5.

ФДОИ11И12

Eнглески језик А22

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

Изборни предмет 3.

 

 

1.

 

ФДОИ12И12

Магнетизам и материја

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

2.

 

ФДОИ13И12

Заштита животне средине

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

3.

 

ФДОИ14И12

Зрачење у атмосфери

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

4.

ФДОИ15И12

Егзобиологија

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

5.

 

ФДОИ16И12

Апликативни софтвер – основни курс

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

6.

ФДОИ17И12

Заштита од буке

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

Изборни предмет 4.

 

 

1.

 

ФДОИ18И12

Теорија релативности

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

2.

 

ФДОИ19И12

Метрологија и стандардизација

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

3.

 

ФДОИ20И12

Физика хидросфере са океанологијом

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

4.

 

ФДОИ21И12

Апликативни софтвер – виши курс

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

Изборни предмет 5.

 

 

1.

 

ФДОИ22И12

Електромагнетно зрачење

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

2.

ФДОИ23И12

Математичка физика

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

3.

ФДОИ24И12

Биофизика

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

4.

 

ФДОИ25И12

Моделирање транспорта загађења у атмосфери

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

5.

 

ФДОИ26И12

Експерименталне методе карактеризације материјала

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

Изборни предмет 6.

 

 

1.

 

ФДОИ27И12

Заштита од јонизујућег зрачења и дозиметрија

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

2.

 

ФДОИ28И12

Квалитативни методи у физици

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

3.

 

ФДОИ29И12

Основи физике ласера

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

4.

 

ФДОИ30И12

Изабрана поглавља из механике и електродинамике

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

5.

ФДОИ31И12

Биоелектрицитет

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

6.

 

ФДОИ32И12

Материјали у медицини и стоматологији

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

7.

 

ФДОИ33И12

Ваздухопловна метеорологија

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмет 7. и изборни предмет 8.

 

 

1.

 

ФДОИ34И12

Основе астрофизике и астрономије

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

2.

ФДОИ35И12

Медицински имиџинг

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

3.

ФДОИ36И12

Агрометеорологија

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

4.

ФДОИ37И12

Историја астрономије

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

5.

 

ФДОИ38И12

Физика течних кристала са применама

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

6.

 

ФДОИ39И12

Физичке методе карактеризације материјала

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

7.

ФДОИ40И12

Теорија гравитације

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

8.

ФДОИ41И12

Физика литосфере

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

9.

ФДОИ42И12

Транспортни процеси

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

10.

 

ФДОИ43И12

Рендгенска структурна анализа кристала

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

11.

ФДОИ44И12

Аморфни материјали

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

12.

 

ФДОИ45И12

Квантна статистичка физика

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

13.

 

ФДОИ46И12

Информационе технологије у биомедицни

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

14.

 

ФДОИ47И12

Метеоролошка информатика

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

15.

ФДОИ48И12

Економска физика

СА

ИБЗ

3

1

1

0

6

 

16.

 

ФДОИ49И12

Космичко позадинско зрачење

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

17.

 

ФДОИ50И12

Вангалактичка астрономија и космологија

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

18.

 

ФДОМ31О12

Физика јонизованих гасова

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

19.

 

ФДОМ32О12

Физика елементарних честица

 

СА

 

ИБЗ

 

3

 

1

 

1

 

0

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДОК20О12

Дипломски рад

СА

ИБЗ

0

0

5

0

 

 

ФДОК20О12

Дипломски рад

СА

ИБЗ

0

0

5

0

12

Табелу модификујте у зависности од броја изборних блокова и  предмета који садрже које уносите, користећи инсерт мод. Можете унети и друге податке који су релевантни за студијски програм. Саму табелу можете да организујете и другачије, или да је дате у неком другом електронском формату али је увек неопходно приказати податке који су наведени у овој табели.

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: И-изборни ,  ако програм има модуле ИЗ-изборни заједнички за више модула, ИМ-изборни за појединачни модул. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.