Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Koordinaciona hemija aminogvanidina i njegovih Šifovih baza / Ljiljana Vojinović-Ješić, Mirjana Radanović. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2017.