Prodekan za nastavu

prof. dr Tatjana Pivac prof. dr Tatjana Pivac

Prof. dr Tatjana Pivac je rođena 03.07.1976. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2000. godine, magistrirala 2004., a doktorsku disertaciju odbranila 2008. U zvanje vanrednog profesora je izabrana 2014. godine iz uže naučne oblasti Turizam. Izvodi nastavu iz sledećih predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama, za studente na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo: Osnovne akademske studije: Kulturna dobra u turizmu (2.godina), Selektivni oblici turizma (3.godina), Ekskurzioni i izletnički turizam (4.godina), Kulturni turizam (4.godina), Vinski turizam (4.godina). Master akademske studije: Osnovi upravljanja događajima, Upravljanje kulturnim događajima. Doktorske akademske studije: Savremeni oblici turizma, Organizacija slobodnog vremena i događaja.

 

Član je brojnih komisija i radnih grupa na Prirodno-matematičkom fakultetu. Neka od njih su: član Organizacionog odbora međunarodnog skupa “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji”, čiji je organizator Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (od 2002.); članOdbora za kvalitet i samovrednovanje (od 2007.); rukovodilac marketing tima Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo (od aprila 2012. do oktobra 2015.); član komisijeza upis na master i doktorske studije na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo (2012-2015.); glavni urednik međunarodnog naučnog časopisa “Turizam” (od 2013.). Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata (12). Recenzent je brojnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima (11 časopisa). Autor i koautor je na preko 100 naučnih radova, 7 monografija. Govori engleski i ruski.