Prodekan za organizaciju i finansije

Prof. dr Nataša Krejić Prof. dr Nataša Krejić

Dr Nataša Krejić je doktorirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 1994, u zvanje docenta je izabrana 1994. godine, 1999. godine u zvanje vanrednog profesora i 2004. godine u zvanje redovnog profesora na istom fakultetu. Predaje predmete Numerička analiza 2, Numerička optimizacija i Finansijska matematika II na master studijama iz primenjene matematike i predmete Numerička optimizacija i Operaciona istraživanja na doktorskim studijama.

 

Bavi se istraživanjima iz numeričke matematike i optimizacije sa primenama.

 

Tokom istraživačke karijere je više puta bila gostujući istraživač na State University of Campinas, Brasil na projektima koje je finansirao  Fond za razvoj nauke i istraživanja države Sao Paolo, Brazil,  Erasmus Mundus istraživač na Tehničkom univerzitetu u Ajhovenu (Holandija, 2009), senior istraživač na Centralno-evropskom univerzitetu u Budmpešti (2009) i Sigma Agile stipendista na Tehničkom univerzitetu u Lapenranti, Finska. Objavila je 55 naučnih radova i 5 udžbenika. Dobila je nagradu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za uspešne istraživače 2004. godine. Učestvovala je na 30 međunarodnih kongresa i bila predsednik organizacionog odbora za 4 nacionalna kongresa primenjene matematike.

 

Rukovodi projektom ”Numeričke metode, simulacije i primene”,   koji finansira Ministrastvo za prosvetu i nauku za period 2011-2015, rukovodila je projektom  ”Numerički postupci za rešavanje melinearnih matematičkih modela” 2006-2010 koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine u periodu 2006-2010 godina. Bila je koordinator projekta “Modelling  and Forecasting Stock Prices Behaviour – Analysis of High Frequency Financial Data” koji je realizovan na PMF-u u Novom Sadu za potrebe Dresden Kleinwort Securities London. Bila je koordinator TEMPUS CD JEP 17017-2002 projekta “Mathematics Curricula for Technological Development” 2004-2006 koji je finansirala Evropska unija i u okviru kog su i napravljene magistarske, kasnije master studije iz primenjene matematike.

 

Od 2003. godine je šef Katedre za numeričku matematiku na Departmanu za matematiku i informatiku. Rukovodilac je studijskog programa Master primenjene matematike na PMF-u u Novom Sadu i koordinator naučnih aktivnosti u Centru izuzetnih vrednosti za matematička istraživanja nelinearnih fenomena. Član je Matičnog odbora za matematiku, mehaniku i računarske nauke od 2010. godine.

Dr Nataša Krejić je bila mentor na pet odbranjenih doktorskih disertacije  i 15 magistarskih ili master teza.  Mentor je dve doktorske disertacije u izradi. Bila je član komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija u Španiji (Univerzitet Pompeu Fabra, 2 komisije), Holandiji (Tehnički univerzitet u Ajnhovenu), Humbolt univerzitet u Berlinu i u Makedoniji (univerzitet u Skoplju).

 

Međunarodne aktivnosti dr Nataše Krejić uključuju razvijenu saradnju sa grupom za optimizaciju na Univerzitetu u Kampinasu, Brazil, Centrom za analizu, naučna izračunavanja i primene u Ajnovenu, Holandija, i grupom za optimizaciju na Humbolt univerzitetu u Berlinu. Bila je član Komiteta za edukaciju Evropskog konzorcijuma za matematiku u industriji od 2004 do 2012, a trenutno je član Saveta  Evropskog konzorcijuma za matematiku u industriji (ECMI - European Consortium for Mathematics in Industry).