Dekan

Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević

DATUM I MESTO ROĐENjA: 29.07.1972, Novi Sad, Srbija

 

OBRAZOVANJE:

 

2002. Doktor fizičkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad. Naučna oblast Teorijska fizika

1999 . Magistar fizičkih nauka, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Naučna oblast Teorijska fizika, prosečna ocena tokom studija 10.00.

1995. Diplomirani fizičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad. Prosečna ocena tokom studija 9.70.

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

 

Radno mesto:

 

2013 - danas Redovni profesor, uža naučna oblast Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

2008 - 2013 Vanredni profesor, uža naučna oblast Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

2003 - 2008 Docent, uža naučna oblast Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

2000 - 2003 asistent, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

1996 - 2000 asistent pripravnik, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

 

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI I ODGOVORNOSTI:

 

 • 2009 – danas: Prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj PMF-a

 • 2007 - 2009: pomoćnik direktora Departmana za fiziku - zadužena za međunarodnu saradnju

 • 2002-2004, 2009-2012, 2012-2015: Član Nastavno-naučnog Veća PMF

 • 2014-danas: Savetnik master akademskih studija fizike- modul meteorologija

 • 2014-danas: Šef katedre za teorijsku fiziku

 • 2009-danas: Rukovodilac doktorskih studija fizike

 

 • 2003-2006, 2013-2015: Koordinator za fiziku međunarodnog projekta razmene studenata Evropske univerzitetske fondacije - Campus Europae, u okviru koga se ostvaruje uspešna međunarodna razmena studenata fizike.

 • 2009-2011: Potpredsednik Društva fizičara Srbije

Надзорни одбор Друштва физичара Србије у мандатном периоду 2014 - 2016. чине: Проф. др Милица Павков-Хрвојевић, председник Надзорног одбора

 •  

 • 2003-2012: Realizator seminara za licencu nastavnika fizike u osnovni i srednjim školama, pod nazivom «Tematski pristup nastavi fizike i hemije u obaveznom osnovnom i opštem srednjem obrazovanju» akreditovanog od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije

 • 2008-2009: Koordinator projekta «Čudesni svet fizike, matematike i informatike» u okviru programa «Promocija i popularizacija nauke» na PMF-u u Novom Sadu,

 • 1996-1998: Član Republičke i Savezne komisije za takmičenja iz fizike za osnovne i srednje škole

 • Član većeg broja komisija i radnih grupa na Departmanu i u Dekanatu: rangiranje kandidata na prijemnim ispitima, za akreditaciju studijskih programa, za javne nabavke, za izradu pravilnika i dr.

 • Recenzent više knjiga, praktikuma, i naučnih radova u međunarodnim časopisima.

 

NASTAVNI RAD:

 

Izvodi nastavu iz sledećih predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama na Departmanu za fiziku, PMF-a:

 • Osnovne akademske studije: Uvod u teorijsku fiziku, Izabrana poglavlja iz mehanike i elektrodinamike, Teorija relativnosti, Nebeska mehanika

 • Master akademske studije: Modeliranje globalnih promena

 • Doktorske akademske studije: Jako korelisani sistemi

 

Kurs Modeliranje globalnih promena je u dogovoru sa rukovodiocem smera osmislila i uobličila, s obzirom da do tada kurs takve vrste nije postojao na studijama na PMF-u. Kako je reč o aktuelnoj problematici, značajan inovativan i savremen deo materijala preuzima sa Interneta i potom ga prilagođava ciljevima nastave i formi koja je pristupačna studentima.

 

Sličan proces idejnog i formalnog osmišljavanja kursa se ponovio i sa predmetom Teorija relativnosti koji je takođe prvi put oformljen kao samostalan kurs (izvan nastave Teorijske elektrodinamike). U fokusu je bio izazov kako da se nastava koncipira tako da studenti stečeno znanje kasnije mogu direktno da primene u predmetima uže specijalnosti.

 

Izvodila je i nastavu na univerzitetima van zemlje: Kursevi Elektrodinamika 1 i Elektrodinamika 2 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

Ocena studenata kojom su ocenili nastavni rad je 9,55.

 

 

 

UDŽBENICI, PRAKTIKUMI, SKRIPTE:

 

autori: Stanoje Stojanović, Milica Pavkov-Hrvojević

naslov: Osnove nebeske mehanike

izdavač: Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, izdato 2011

ISBN:978-86-7031-199-2

autori: Milica Pavkov-Hrvojević, Mario Škrinjar, Darko Kapor i Predrag Krstonošić

naslov: Zbirka zadataka po odabranim poglavljima statističke fizike

izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, izdato 2007

ISBN: 978-86-7031-108-4

 

DRUGA DIDAKTIČKA SREDSTVA

 

autori: Dušanka Ž. Obadović, Milica V. Pavkov i Maja M. Garić

naslov: Fizika -skripte praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike, skripte za dvopredmetne grupe koje u nazivu ne sadrže fizika

izdavač: Prirodno-matematički fakultet, koristile se u nastavi u školskoj 2001/2002

autori: Dušanka Ž. Obadović, Milica V. Pavkov i Maja M. Garić

naslov: Fizika -skripte praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike, skripte za studente Građevinskog fakulteta u Subotici

izdavač: Prirodno-matematički fakultet, koristile se unastavi u školskoj2002/03

autori: Dušanka Ž. Obadović, Milica V. Pavkov i Maja M. Garić

naslov: Eksperimenti iz fizike za smer profesor prirode, skripte za smer profesor prirode

izdavač: Prirodno-matematički fakultet, koristile se u nastavi u školskoj 2003/2004

autori: Dušanka Ž. Obadović, Milica V. Pavkov-Hrvojević i Maja M. Stojanović

naslov: Jednostavni ogledi u fizici za 6. razred osnovne škole

izdavač: Zavod za Udžbenike, Beograd, izdato 2007

autori: Dušanka Ž. Obadović, Milica V. Pavkov-Hrvojević i Maja M. Stojanović

naslov: Jednostavni ogledi u fizici za 7. razred osnovne škole

izdavač: Zavod za Udžbenike, Beograd, izdato 2007

autori: Dušanka Ž. Obadović, Milica V. Pavkov-Hrvojević i Maja M. Stojanović

naslov: Jednostavni ogledi u fizici za 8. razred osnovne škole

izdavač: Zavod za Udžbenike, Beograd, izdato 2007

 

 

SPECIJALIZACIJE I STUDIJSKI BORAVCI U INOSTRANSTVU:

 

juli 2009. Škola teorijske fizike, Međunarodni centar za teorijsku fiziku Abdus Salam u Trstu, Italija

juli 2005. Škola teorijske fizike, Međunarodni centar za teorijsku fiziku Abdus Salam u Trstu, Italija

juli 2004. Specijalizacija u okviru Oxford Hospitality Scheme, katedra za teorijsku fiziku

kondenzovanog stanja, Oksford, Velika Britanija

juni 2004. SkupNobelovacakojiseodržavasvakegodineuLindau, Nema

ka. Odabrana i fnansirana od strane Republičkog Ministarstva kao jedan od najuspešnijih mladih istraživača

juli 1995. na 4. godini osnovnih studija - studijski boravak na Univerzitetu Ilinoja u Čikagu, katedra za biofiziku

 

 

 

 

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD:

 

Ukupan indeks kompetentnosti je 228,5, od čega 29 radova sa SCI liste (17 radova M21, 5 radova M22, 5 radova M23 i 2 rada M24).

 

 

UČEŠĆE U NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA/SARADNJI:

 

Naziv projekta: Uticaj elementarnih ekscitacija i konformacija na fizička svojstva novih materijala baziranih na jako korelisanim niskodimenzionalnim

Izvor finansiranja: Republičko Ministarstvo prosvete, nauke i zaštite životne sredine

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period: 2010-2015

Rukovodilac: Milan Pantić

Naziv projekta: COST akcija BM1201: Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields

Izvor finansiranja:European Commission

Period: 2012-2016

Rukovodilac: Dr. Victor Moshchalkov (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Naziv projekta: COST akcija BM1204: TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications

Izvor finansiranja:European Commission

Period: 2012-2016

Rukovodilac: Dr. Prof Mauro Pereira (Sheffield Hallam University, Materials and Engineering Research Institute (MERI))

Naziv projekta: COST akcija BM1205: European Network for Skin Cancer Detetcion using Laser Imaging

Izvor finansiranja:European Commission

Period: 2012-2017

Rukovodilac: DrDragan Inđin (University of Leeds Faculty of Engineering)

Naziv projekta: HOPE - HOrizons in Physics Education

Izvor finansiranja:European Commission

Period: 2013-2016

Rukovodilac: Dr. Nadine Witkowski (Université Pierre et Marie Curie, France)

Naziv projekta: STAKEHOLDERS TUNE EUROPEAN PHYSICS STUDIES – TWO 142371-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ENW

Izvor finansiranja:European Commission

Period: 2008 -2011

Rukovodilac: Dr. LauraTugulea (University of Bucharest Faculty of Physics)

Naziv projekta: Teorijska istraživanja osobina jako korelisanih sistema sa složenim strukturama

Izvor finansiranja: Republičko Ministarstvo za nauku

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period: 2005-2010

Rukovodilac: Darko Kapor

Naziv projekta: European Physics Education Network -EUPEN

Izvor finansiranja:European Commission

Period: 2005 -2008

Rukovodilac: Prof. Hendrik Ferdinande (University of Gent, Belgium)

Naziv projekta: Dinamičke i termodinamičke osobine jako korelisanih sistema sa složenim strukturama

Izvor finansiranja: Republičko Ministarstvo za nauku

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period: 2001-2005

Rukovodilac: Mario Škrinjar

Naziv projekta: Fizičke karakteristike materijala i transportni procesi

Izvor finansiranja: Republičko Ministarstvo nauke i tehnologije

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period: 1996-2001

Rukovodilac: Mario ŠkrinjarUČEŠĆE U ORGANIZACIJI I VOĐENJU SKUPOVA, KONFERENCIJA, MANIFESTACIJA

 

skup, konferencija, manifestacija

funkcija

godina

9thBPU, the9thGeneralConferenceofBalkanPhysicalUnion

Član naučnog odbora

2015

World Biodiversity Congress 2015

Član lokalnog organizacionog odbora

2015

8thBPU, the 8thGeneralConferenceofBalkanPhysicalUnion

Član organizacionog odbora

2012

«Prvog festivala nauke» u Novom Sadu

Zamenik predsednika organizacionog odbora

2009

Balkan Physical Union 2nd International Physics Project Competition for University Students

Član naučnog odbora

2008

6th International StudentConference of Balkan Physical Union

Član naučnog odbora

2008

5thInternational StudentConferenceofBalkanPhysicalUnion

Član naučnog odbora

2007Časopis

kategorija

Physical Review B

М21

Physica status solidi (b)

M22PREDAVANJA PO POZIVU

Predavanje po pozivu na 9th ISCBPU, International Student Conference of Balkan Physical Union, Constanta, Romania,10-13 July 2012

MENTORSTVO

 

Doktorske disertacije

 

1. Marija Bošnjak, Primena istraživačke metode u realizaciji fizičkih sadržaja u nastavi prirode i društva, u izradi

2. Ivana Ranćič, Uticaj metakognitivnih sposobnosti na efikasnost učenja u nastavi fizike, 2014

3. Radošević Slobodan, Termodinamička svojstva složenih antiferomagnetnih sistema opisanih, 2012

 

KOMPETENTNOST U STRANIM JEZICIMA:

 

Engleski – fluentna, odlično govori, čita i piše (C1)

Nemački – elementarni nivo, dobro razume, govori, čita i piše (A2)

Ruski – razume i čita (A1)

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

 

Univerzitetska nagrada za doktorsku disertaciju, Univerzitet u Novom Sadu, 2003

Univerzitetska nagrada za uspeh tokom studiranja, Univerzitet u Novom Sadu, 1995

Univerzitetska nagrada za uspeh, Univerzitet u Novom Sadu, 1992,1993,1994

 

ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA:

 

Društvo fizičara Srbije

 

 

LISTA ODABRANIH PUBLIKACIJA:

 

 1. Radošević M, Slobodan, Pantić R. Milan, Pavkov-Hrvojević V. Milica, Kapor V. Darko (2013) Magnon energy renormalization and low-temperature thermodynamics of O(3) Heisenberg ferromagnets, Annals of physics 339, 382-411

 2. M. Pavkov-Hrvojević, M. Panti

 3. , S. Radošević, M. Rutonjski, M. Škrinjar, D.Kapor (2011) Spin-wave Dispersion in Ferromagnetic Semiconductor Superlattices and Thin Films in the Narrow-band Limit, Solid State Communication 151, 1205-1209

 4. Milica S. Rutonjski, Slobodan M. Radošević, Milan R. Pantić, Milica V. Pavkov-Hrvojević, Darko V. Kapor and Mario G. Škrinjar (2011) Magnon specific heat of high-TC parent compounds La2CuO4 and YBa2Cu3O6: Green's function approach, Solid State Communication 151, 518-522

 5. Radošević Slobodan, Rutonjski Milica, Pantić Milan, Pavkov-Hrvojević Milica, Kapor Darko, Škrinjar Mario (2011) The Néel temperature of a D-dimensional bcc Heisenberg antiferromagnet, Solid State Communication 151, 1753-1757

 6. S. Radošević, M. R Pantić,D. V Kapor, M. V Pavkov-Hrvojević and M. G Škrinjar (2010) Evaluation of Watson-like integrals for a hyper bcc antiferromagneticLattice , Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 43 155206 (12pp)

 7. S. Radošević, M. Pavkov-Hrvojević, M. Pantić,M. Rutonjski, D. Kapor,M. Škrinjar (2009) Magnetic properties of quasi two-dimensional antiferromagnet Rb2MnCl4 with XXZ interaction anisotropy, The European Physical Journal B 68 4, 511-517

 8. M. Rutonjski,S. Radošević,M. Škrinjar, M. Pavkov-Hrvojević,D. Kapor and M. Pantić (2007) Temperature dependence of sublattice magnetization in quasi-twodimensional S = (1/2) cuprate antiferromagnets: Green's function approach, Physical Review B 76, No.17

 9. M. Pantić, M. Pavkov-Hrvojević, M. Rutonjski, M. Škrinjar, D. Kapor, S. Radošević, M.Budinčević (2007) Low-temperature Properties of FerromagneticFibonacci Superlattices, The European Physical Journal B 59, 367 – 373

 10. D.Kapor, M.Pantić, M.Manojlović, M.Škrinjar, S.,Stojanović andM.Pavkov(2006) Thermodynamic properties of magnetic bilayers, Journal of Physics and Chemistry of Solids 67, 698 – 704

 11. M.Manojlović, M.Pavkov, M.Škrinjar, M.Pantić, D.Kapor and S.Stojanović(2005) Mermin-Wagner theorem analogous treatment of the long-range order in La2 CuO4 – type compound spin models, Physical Review B71 No 13, 132510 1 - 4

 12. D.Kapor, M.Pavkov, M.Manojlović, M.Pantić, M.Škrinjar andS.Stojanović (2004) Some peculiar properties of the complex magneticsystems, Physica status solidi (b) 241, No 2, 401 - 410

 13. M.Manojlović, M.Pavkov, M.Škrinjar, M.Pantić, D.Kapor andS.Stojanović (2003) Spin-wave dispersion and transition temperature in thecuprate antiferromagnet La2CuO4,Physical Review B 68, 014435

 14. M.Pavkov, M.Škrinjar, D.Kapor, M.Pantić and S.Stojanović (2002) Influence of spatial anisotropy on the magnetic structures ofHeisenberg magnets with complex structures, Physical Review B 65No 13, 132411

 15. M.Pavkov, M.Škrinjar, D.Kapor, M.Pantić and S.Stojanović:Magnetic properties of antiferromagnetic bilayers analyzed in thespin and boson pictures, Physical Review B 65 No 10, 104512 (2002)

 16. M.Pavkov, M.Škrinjar, D.Kapor, M.Pantić and S.Stojanović:The analytic solution for the spectrum of surface spin waves fortwo-sublattice Heisenberg ferrimagnets, Physics Letters A 281 347 - 356 (2001)