Istorijat

Spomenik Dositeju Obradoviću Spomenik Dositeju Obradoviću

Donošenjem Rezolucije Savezne narodne skupštine o obrazovanju stručnih kadrova (1960), uvodi se na jugoslovenskim univerzitetima, školske 1960/61. i 1961/62. godine stepenasta nastava. Usled toga su na Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu ukinute sve nastavne grupe, a proširena je delatnost Filozofskog fakulteta. Školske 1961/62. godine počele su sa radom u oblasti prirodno-matematičkih nauka nove studijske grupe za fiziku, hemiju, biologiju i geografiju.

 

Bista prof Branislava Bukurova Bista prof Branislava Bukurova

Prirodno-matematičke discipline razvijale su se i kadrovski jačale u okviru pojedinih fakulteta sve do 1961. godine. Da bi se postiglo najracionalnije koriscaron;ćenje prostorija, kadrova i opreme, kako za nastavu tako i za naučno istraživački rad. Godine 1961. (1962) godine osnovani su Univerzitetski zavodi za fiziku i matematiku, za hemiju i za biologiju. Zavodi su smešteni na prostorno  različite načine. Zavod za hemiju smešten je u deo jednog paviljona Poljoprivrednog fakulteta, koji je i inače bio namenjen hemiji, Zavod za biologiju smešten je u zgradu bivše Više pedagoške škole u ulici JNA, a kasnije se seli na Petrovaradnisku tvrdjavu, u staru zgradu Poljoprivrednog odnosno kasnije Tehnološkog fakulteta. Za Zavod za fiziku i matematiku gradi se nova zgrada u okviru budućeg univerzitetskog kompleksa.  Izgradnja je završena 1963. godine. Geografija je smeštena u zgradu bivše Više pedagoške škole u ulici Svetozara Markovića.

 

Jačanjem grupa prirodno-matematičkih nauka u okviru Filozofskog fakulteta, postepeno su se sticali uslovi za osnivanje priodno-matematičkog fakulteta.

 

Bista Mileve Marić Bista Mileve Marić

Savet Filozofskog fakulteta u Novom Sadu doneo je 22.5.1969. godine odluku da se od Prirodno-matematičkog smera Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osnuje Prirodno-matematički fakultet. Skupština SAPV na zajedničkoj sednici Pokrojinskog veća i Prosvetno-kulturnog veća, održanoj 9.7.1969. godine dala je saglasnost na Odluku Filozofskog fakulteta o osnivanju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu ("Službeni list "SAPV" broj 17. od 10. jula 1969.)  Za v.d. dekana odredjen je dr Slobodan Glumac, a za prvog dekana izabran je prof. dr Mirko Stojaković.

 

Prvi predsednik Fakultetskog saveta koji je upravljao Fakultetom bio je dr Branislav Bukurov.

 

Prvog januara 1976. godine doneta je odluka o pripajanju univerzitetskih zavoda Prirodno-matematičkom fakultetu i istovremeno su obrazovali OOUR fakultetskih instituta za matematiku, biologiju, fiziku, hemiju i geografiju. U daljem procesu dolazi do integracije naučno-nastavnih oblasti fundamentalnih disciplina sa Tehnološkog, Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta na našim institutima.

 

Tokom 1989. godine prostorni razvoj  Prirodno-matematičkog fakulteta se zaokružuje izgradnjom "Plave zgrade" locirane izmedju Instituta za matematiku i fiziku i Instituta za biologiju. U novi objekt se useljavaju Institut za hemiju, Institut za geografiju i Dekanat fakulteta.