Matematika i informatika

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1954. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija u oblasti matematike i računarstva, koja se razvija u moderan, evropski departman, priznat po svojim nastavnim i naučnim dostignućima nastavnika, svršenih studenata, doktoranata i postdoktoranata.

Nastavni proces odvija se kroz 11 akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama. Pored redovnog nastavnog rada studenti viših godina imaju mogućnost da budu uključeni i u naučno-istraživački rad koji se odvija u okviru rada studentskih društava, kao i niza domaćih i međunarodnih projekata. U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata oni se upućuju na praksu u značajne poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni na Departmanu su uključeni u realizaciju velikog broja naučnih i obrazovnih projekata, mahom međunarodnih. Reč je prvenstveno o projektima koji se finansiraju iz aktuelnih programa Evropske unije, ali i drugih fondova, IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, kao i na osnovu bilateralne i multilateralne saradnje sa više evropskih zemalja (Nemačka, Francuska, Slovenija itd.). Brojne aktivnosti na Departmanu vezane su za organizovanje gostujućih predavanja eminentnih stručnjaka iz inostranstva, organizovanje izuzetno posećenih naučnih konferencija, studijske boravke naših istraživača na svetskim univerzitetima, kao i razvoj centara izvrsnosti. Departman učestvuje u programima organizovane mobilnosti od kojih su aktuelni BASILEUS, JOIN EU SEE, STEM, CEEPUS, DAAD i dr. Uspešno se realizuje i razmena nastavnog osoblja i studenata kroz sporazume o saradnji sa Univerzitetom Prince of Songkla sa Tajlanda. Departman izdaje i svoj naučni časopis, Novi Sad Journal of Mathematics.

 

KATEDRE

 

 • Analiza, verovatnoća i diferencijalne jednačine
 • Funkcionalna analiza, geometrija i topologija
 • Informacioni sistemi
 • Matematička logika i diskretna matematika
 • Numerička matematika
 • Opšta algebra i teorijsko računarstvo
 • Primenjena algebra
 • Primenjena analiza
 • Računarske nauke
 • Teorijske osnove informatike

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Studije matematike

 

 • M3: Matematika (3 godine, 180 ESPB) – moduli Teorijska matematika, Matematika finansija, Tehnomatematika
 • M4: Diplomirani profesor matematike (4 godine, 240 ESPB)

Studenti osnovnih studija teorijske matematike stiču prevashodno osnovna znanja iz fundamentalnih oblasti matematike. Ukoliko se nakon osnovnih odluče i za diplomske (master) studije mogu se orijentisati ka daljem izučavanju teorijskih rezultata ili ka usvajanju metodičkih i psihološko-pedagoških veština potrebnih za izvođenje nastave matematike.

Za studente koji žele da se posvete primenjenoj matematici postoji mogućnost izbora jednog od preostala dva ponuđena modula: Matematika finansija i Tehnomatematika. U okviru studija organizuje se i praksa za studente, npr. na berzi, u bankama i firmama u kojima su stručnjaci profila za koji se ovi studenti školuju najtraženiji.

Na nastavničkom smeru se pak školuje kadar koji je godinama unazad deficitaran u srpskim školama.

 

Studije informatike


 • I1: Informatika (3 godine, 180 ESPB)
 • I0: Diplomirani informatičar (4 godine, 240 ESPB)

Studenti informatike se upoznaju sa aktuelnim programskim jezicima, raznovrsnim tehnikama i alatima, a svoje znanje dopunjuju i odgovarajućim temama iz matematičkih oblasti od interesa za primenu u računarstvu. Takav koncept studija predstavlja idealan spoj teorijskih osnova i primene stečenog znanja u praksi. Po završetku osnovnih studija stiče se zvanje informatičar.

Plan studijskog programa sastoji se iz obaveznih predmeta, dva izborna modula: Računarske nauke i Informacione tehnologije, te široke lepeze izbornih predmeta. Student se tako, izborom odgovarajućeg modula i željenih predmeta, specijalizuje ka fundamentalnijim oblastima informatike ili ka opštijim poslovnim primenama.

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE


 • MA: Matematika (2 godine, 120 ESPB)
 • MB: Primenjena matematika (2 godine, 120 ESPB) - moduli Matematika finansija i Tehnomatematika
 • MP: Master profesor matematike (2 godine, 120 ESPB)
 • IM: Informatika (2 godine, 120 ESPB – moduli Računarske nauke, Softversko inženjerstvo, Informacione tehnologije)
 • IC: Nastava informatike (2 godine, 120 ESPB)

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 

 • MD: Matematika (3 godine, 180 ESPB)
 • ID: Informatika (3 godine, 180 ESPB)

 

MOGUĆNOSTI NAKON DIPLOME

 

Posle završenih osnovnih/master studija, otvaraju se velike mogućnosti za zapošljavanje. Prava je retkost da svršeni studenti matematike ili informatike čekaju na posao (često počinju da rade već tokom studija, ili obavljaju prakse koje im donose veće šanse za zaposlenje odmah po izlasku s fakulteta). U zavisnosti od završenog usmerenja, posao se lako nalazi u školama, na fakultetima, u naučno-istraživačkim centrima, na berzi, u bankama, osiguravajućim društvima, organima uprave, agencijama za istraživanje javnog mnjenja, u savremenoj industriji, softverskim kućama – a spisak mogućih zaposlenja se ovde, ni slučajno, ne završava.

 

Prirodno-matematički fakultet

Departman za matematiku i informatiku

Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad

Telefon 021 6350-449

Fax       021 6350-458

E mail : upis@dmi.rs

Web site : www.dmi.rs