Fizika

   Departman za fiziku na PMF-u je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike.

 

  Studije izvode renomirani nastavnici i saradnici u učionicama i laboratorijama, opremljenim savremenim nastavnim sredstvima, laboratorijskom i naučnom opremom što svakako doprinosi uspešnosti izvođenja nastave.

 

Katedre


  • Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije
  • Katedra za fizičku elektroniku
  • Katedra za nuklearnu fiziku
  • Katedra za teorijsku fiziku
  • Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike

Osnovne akademske studije

 

  • Profesor fizike
  • Fizika

 Zvanja nakon završetka: Diplomirani profesor fizike ili Diplomirani fizičar, s obzirom na to da na drugoj studijskoj grupi ima 4 modula: Istraživački, Medicinska fizika, Fizika – meteorologija i Fizika –astronomija sa astrofizikom.

 

Master akademske studije

 

  • Profesor fizike - Master profesor fizike;
  • Master akademske studije Fizika

Izborni moduli: Istraživački – Fizika materijala, Nuklearna fizika, Fizika plazme, Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije. Medicinska fizika, Fizika – Meteorologija i Fizika – Astronomija sa astrofizikom, nakon čijeg završetka student dobija zvanje Master fizičar.


Doktorske akademske studije 

 

Dalje usavršavanje iz nuklearne fizike, fizike materijala, fizike plazme i teorijske fizike kondenzovane materije, kao i metodike nastave svih prirodnih nauka, uključujući i fiziku.

 

Studentima je omogućeno da u okviru programa mobilnosti studenata Erasmus plus borave na nekom od evropskih univerziteta.

 

Naši studenti su učesnici međunarodnih i domaćih konferencija, a nastavno i naučno osoblje Departmana uključeno je i u naučno-istraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se sprovode osnovna i primenjena istraživanja u oblastima kako teorijske, tako i eksperimentalne fizike. Departman već dugi niz godina neguje uspešnu saradnju sa svetskim laboratorijama, jedna od njih je i CERN – najveća evropska laboratorija za istraživanja iz nuklearne fizike i fizike visokih energija.

Svi sa puno energije i elana učestvuju i u manifestacijama koje popularišu nauku (Festival nauke, Noć istraživača, Fame lab, ...).

 

Mogućnosti nakon diplome


   Akademski obrazovan fizičar ima široku lepezu mogućnosti bavljenja svojom strukom kao npr. u naučnim i razvojnim institutima ili razvojnim odsecima pri mnogim firmama, u kontroli kvaliteta, u vazduhoplovstvu, medicinskoj industriji, u svim firmama gde su merenje i razvoj metoda merenja neophodni, astronomskim opservatorijama, planetarijumima, bolnicama, školama, bankama, meteorološkim opservatorijama, zavodima za zaštitu čovekove okoline, pri vladinom sektoru, uopšteno u celokupnoj savremnoj industriji.

 

STRUKOVNE STUDIJE OPTOMETRIJE


   Glavna svrha optometrije je korekcija vida i otkrivanje bolesti koje mogu zahvatiti oko ili vizuelni sistem čoveka. Optometristi mogu izvršiti pregled oka, otkriti defekt u vidu, znak povrede, očnu bolesti ili abnormalnost u vezi sa vidom. Savremene studije optometrije su bazirane na fundamentalnim naukama, optometrijskim studijama i praksi i usklađene sa evropskim univerzitetima i standardima. Učionice su opremljene savremnim nastavnim sredstvima, laboratorijskom i naučnom opremom. Stručna praksa je sastavni deo nastave kojem se posvećuje dosta vremena. Završetkom ovog studijskog programa student dobija zvanje strukovni fizičar – optometrista.

 

Predavači su vodeći stručnjaci sa univerziteta u Velikoj Britaniji, Italiji, Španiji i Švajcarskoj. Postoji saradnja i partnerski odnos sa vodećim svetskim kućama iz ove oblasti kao što su Essilor, CIBA Vision i Grand Seiko.


Mogućnosti nakon diplome

 

   Optometrista posao nalazi u privatnoj praksi, očnim klinikama i optičarskoj industriji uopšte. Studenti su po završetku studija osposobljeni za samostalno vođenje poslovanja delatnosti očne optike i optičarske radnje i  poseduju znanja neophodna za organizaciju vođenja poslovanja, marketing, finansije i ekonomiju, pravne propise i organizaciju, kao i sprovođenje mera zaštite na radu i zaštite okoline vezane uz delatnost u skladu sa važećim propisima i zakonima Republike Srbije.

 

Prirodno-matematički fakultet /

Departman za fiziku /

Univerzitet u Novom Sadu /

Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad /

Telefon 021 485-2800 /

Fax       021 459-367 / 

E mail : info@df.uns.ac.rs

Web site : www.df.uns.ac.rs i specijalan sajt za studente optometrije www.optometrija.rs .