Biologija i ekologija

Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom na to da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.

 

KATEDRE

 

 • Katedra za botaniku
 • Katedra za mikrobiologiju
 • Katedra za zoologiju
 • Katedra za fiziologiju životinja
 • Katedra za humanu biologiju i metodiku nastave biologije
 • Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine
 • Katedra za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku

Studije na Departmanu za biologiju i ekologiju su stepenovane i organizovane po principu 4+1 godina.

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 

 • Diplomirani biolog
 • Diplomirani ekolog
 • Diplomirani prof. biologije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 

 • Master biologije - moduli: Botanika, Zoologija, Mikrobiologija i Molekularna biologija;
 • Master profesor biologije;
 • Master ekologije - moduli: Ekološki inženjering, Hidrobiologija, Zaštita prirode i održivi razvoj.
 • Master reproduktivna biologija

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 

 

 • Doktor bioloških nauka
 • Doktor ekoloških nauka

Rad sa studentima, predavanja i vežbe, izvode se u savremeno opremljenim amfiteatrima, vežbaonicama i laboratorijama. Naš Departman poseduje bogate zbirke biljnog i životinjskog materijala koje su na raspolaganju studentima kako za obrazovni tako i za naučno-istraživački rad. Obavezni deo studija biologije i ekologije obuhvata i pohađanje terenske nastave na kojoj studenti sakupljaju biljni i životinjski materijal, uče kako da ga prepoznaju i klasifikuju tokom formiranja sopstvenih zbirki.
 
Nastavno i naučno osoblje Departmana je uključeno i u naučno-istraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se sprovode osnovna i primenjena istraživanja u svim biološkim disciplinama.

U okviru saradnje Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Prince of Songhkla, Hat Yai  na Tajlandu, utemeljena je saradnja našeg Departmana i tamošnjeg Departmana za biologiju kroz razmenu studenata i nastavnog osoblja, kao i učešća na zajedničkim naučnoistraživačkim projektima. Naš Departman ima sličnu saradnju i sa Međunarodnim Univerzitetom za Ekologiju Saharov u Minsku, Belorusija (International Sakharov Environmental University). Osim navedenih međunarodnih saradnji našeg Departmana, studentima su dostupne su i studije mobilnosti na svim akademskim nivoima kroz stipendije za studiranje u zemljama Evropske Unije, a u kojima je učesnik i Univerzitet u Novom Sadu. Posebno su interesantne stipendije programa Erasmus Mundus, JoinEUSEE i Campus Europea. Kroz različite programe, našim studentima je omogućen boravak i stručno usavršavanje, kao i dobijanje stipendija u većem broju Evropskih Univerziteta, pri čemu imaju punu podršku Departmana. Stoga, Evropa nikada nije bila bliža za mlade i ambiciozne prirodnjake.
Naši studenti okupljeni su u okviru Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“, osnovanog pre 30 godina. Kroz rad Društva zainteresovanim studentima data je mogućnost da upoznaju principe i metode naučno-istraživačkog rada, da aktivno učestvuju u izradi naučnih radova, da realizuju ideje i prezentuju postignute rezultate.

 

 Mogućnosti posle diplome

 

Departaman za biologiju i ekologiju svojom širinom i raznovrsnošću priprema studente za različita buduća zanimanja. Danas su naši studenti zaposleni u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama, u naučnim i stručnim institucijama, razvojnim i primenjenim laboratorijama, u poljoprivredi, veterinarstvu, šumarstvu, medicinskim ustanovama, ustanovama koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine i dr, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

 

Prirodno-matematički fakultet
Departman za biologiju i ekologiju
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021 458-988
Fax: 021 450-620
E-mail: biologija-info@dbe.uns.ac.rs

Web site: www.dbe.uns.ac.rs