Laboratorije

Posebno važan uslov za uspešnu realizaciju istraživačkih projekata je laboratorijska oprema na čijem osavremenjavanju se stalno radi.

 

Danas Fakultet poseduje scintilacioni brojač „Wallace System 1410“ sa višestrukom namenom koji se koristi za radioimunološke i radioreceptorne analize hormona i receptora u biološkim uzorcima, GeNaJ(TI)multiparamteraski koncidentni niskofonski gamaspektrometrijski sistem, sistem za snimanje i spektralnu analizu zračenja emitovanog iz plazme, sistem za tehnička ispitivanja materijala, sistem za rendgensko difrakciono ispitivanje materijala, gasno-maseni spektrofotometar, gasni hromatograf sa µECD detektorom i FID detektorom, \\\"Purge and trap\\\" sistem za pripremu uzoraka za gasno-hromatografsku analizu, HPLC, NMR, atomski apsorpcioni spektrofotometar, UV-VIS, IR i FTIR spektrofotometre, GIS - geografski informacioni sistem i dr.

 

 

Laboratorije na Departmanu za matematiku i informatiku: