Centri izvrsnosti

Centri izvrsnosti (Centres of excellence):

  • Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena Prirodno-matematičkog fakulteta – Departman za matematiku i informatiku u Novom Sadu, koji je do sada jedini priznat centar izvrsnosti od strane Ministarstva nauke. Status centra izvrsnosti dodeljen je od strane Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj 11. septembra 2007. godine, a na osnovu Odluke o akreditaciji Centra za matematička istraživanja nelinearnih fenomena PMF-a. Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad, Broj 110-00-61/1 koju je Odbor za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija doneo na sednici održanoj 16. 04.2007. godine.
  • Centar za unapređenje istraživačkog potencijala Laboratorije za ekotoksikologiju (Reinforcement of research potential of the laboratory for ecotoxicology), REP-LECOTOX, web adresa: www.lecotox.net, ugovor broj INCO-CT-2006-043559-REP-LECOTOX. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa FP6 i predstavlja snažan podsticaj za razvoj Laboratorije.
  • Reinforcement of the Laboratory for Environmental Protection at the Faculty of Science of the University of Novi Sad as a Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Risk Assessment. Ovo je FP6 projekat ustanovljen ugovorom broj INCO-CT-2006-043741-CECRA.
  • EURONS Networking (EUROpean Nuclear Structure) je FP6 projekat koji predstavlja integrisanu infrastrukturnu inicijativu evropskih nuklearnih naučnika iz institucija iz 27 zemalja EU. U okviru ovog projekta funkcioniše 8 mreža, 8 transnacionalnih pristupa i 11 zajedničkih istraživačkih projekata.  Projekat traje do 2009. godine.